• Materská  škola, A. Sládkoviča 10, Veľký  Šariš 
     
     
     
     

     

     

     

     


     
     

    S P R Á V A

    o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy

    za školský rok

    2018/2019

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Veľký  Šariš 2019

     

    S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

    Materskej školy A. Sládkoviča 10 , 080 01 Veľký Šariš za školský rok 2018/2019.

     

    Predkladá:   Mgr. Vrabľová Iveta

    .............................................

          bývala riaditeľka MŠ

     

    Prerokované v pedagogickej rade MŠ

    dňa 30.08.2018

     

    Vyjadrenie Rady školy:

    Rada školy zriaďovateľovi MŠ V. Šariš , Mesto Veľký Šariš

    o d p o r ú č a  s c h v á l i ť

    Správu o výsledkoch a podmienkach

    výchovno-vzdelávacej činnosti

    MŠ, A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš

    za školský rok 2018/2019

     

    ..............................................................

    predseda Rady školy pri MŠ Veľký Šariš

     

    Stanovisko zriaďovateľa:

    Mesto Veľký Šariš

    s c h v a ľ u j e

    Správu o výsledkoch a podmienkach

    výchovno-vzdelávacej činnosti

    MŠ, A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš

    za školský rok 2018/2019

     

    ................................................................

                   za zriaďovateľa

    I. Základné  identifikačné údaje o škole

     

    1. Názov školy:                          MATERSKÁ ŠKOLA

    2. Adresa školy :                        Veľký Šariš, Andreja Sládkoviča 10

    3. Telefón školy :                       tel. – 0911 215 933

    4. Internetová adresa školy :      materskaskola.velkysaris@gmail.com

    5. Zriaďovateľ školy:                 Mesto Veľký Šariš, 082 21

    6. Vedúci zamestnanci školy :    Mgr. Iveta VRABĽOVÁ - riaditeľ školy

                                                        Ema MALAJTEROVÁ - zástupkyňa riad. školy        Katarína SZABÓOVÁ - vedúca školskej jedálne

    7. Údaje o rade školy:            

                                                        Rada školy je ustanovená podľa zák.č.596/2003 Z.z. – je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje záujmy  miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Riadi sa štatútom Rady školy. Rade školy riaditeľ v zmysle zákona 596/2003 predkladá podklady. Rada školy je ustanovená a pracuje v zmysle plánu. Rada školy je 7 členná. 

    Predseda RŠ :

    1.    JUDr. Zuzana PINDEŠ MACKOVÁ - predseda RŠ - poslanec delegovaný zriaďovateľom             

                                                                  Členovia RŠ :

    2.    Bc. Drahomíra KUCKOVÁ - člen RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov

    3.    Mgr. Bibiána DZIAKOVÁ - člen RŠ - zástupca pedagog. zamestnancov

    4.    Alena IVANKOVÁ - člen RŠ - zástupca nepedagog. zamestnancov

    5.    Mgr. Mária TUMIDALSKÁ - člen RŠ - zástupca rodičov

    6.    Mgr. Barbora NEUPAUEROVÁ - člen RŠ - zástupca rodičov

    7.    Ing. Peter NOVOTNÝ- člen RŠ - poslanec delegovaný Mestom V.Š.

    8.  Poradné orgány riad. MŠ:  Rodičovská rada (RR)– má 21 členov,

    Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia výboru RR a 1 plenárna schôdza združenia rodičov. K zmene v RR počas roka došlo vzhľadom odchodu a príchodu iných rodičov. 

    Pedagogická  rada (PR) – má 15 členov(všetci pedagogickí zamestnanci).

    Počas školského roka boli 3 rokovania PR( zápisnice sú u RŠ)

    Vedenie školy – má 3 členov, pravidelné stretnutia 1x za mesiac .

    Metodické  orgány školy – MZ pre učiteľky. Počas roka sa uskutočnili 2 zasadnutia.  

    Ø  Hodnotenie metodického orgánu školy  tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

     

     b/  Údaje o počte detí v predškolskom zariadení 

     

    P.č.

    Počet zapísaných detí

    k 15.9.2018

    k 31.8.2019

    1.

    4 - 5 r.

    21

    21

    2.

    5 - 6 r.

    21

    21

    3.

    3 - 6 r.

    20

    20

    4.

    3 - 4 r.

    22

    22

    5.

    2 - 3 r.

    19

    19

    6.

    3 - 6 r.

    21

    21

    7.

    5 - 6 r.

    18

    18

    Spolu

    142

    142

     

    c/  Údaje o počte zapísaných detí do predškolského zariadenia pre šk. rok 2018/2019 
      

    Počet zapísaných detí

    Z celkového počtu zapísaných

    Spolu

    Prijatí

    Neprijatí

    142

    52

    0

     

    • počet prijatých detí:  142
    • počet prijatých detí v hmotnej núdzi:  2
    • počet detí odchádzajúcich do ZŠ :  39
    • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 1
    • počet tried: 7

     

    f/  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  

     

    a)      Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách – záväzný pedagogický dokument pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO 

    b)      Školský vzdelávací program ŠTVORLÍSTOK – základný dokument školy

    c)      Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod číslom CD- 2005 – 5750/9051 – 1:091

     

    g/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagog. zamest. 

     

    Počet zamestnancov k 30.9.2018

    Pedagogickí zamestnanci

    Nepedagogickí zamestnanci

    kvalifikovaní

    nekvalifikovaní

    doplňujúci si vzdelanie

    kvalifikovaní

    nekvalifikovaní

    doplňujúci si vzdelanie

    15

    0

    0

    11

    0

    0

     

     Kariérové pozície v Materskej škole vo Veľkom Šariši  2017/2018:

    Kariérová pozícia

    Kariérový stupeň

     

     

    1.

    Pedagogickí zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona č. 317/2009 Z.z.:

     

     

    -triedny učiteľ

       7

    1 .učiteľka

    PZ s I. atestáciou

     

    2. učiteľka

    samostatný PZ

     

    3. učiteľka

    samostatný PZ

     

    4. učiteľka

    PZ s I. atestáciou

     

    5. učiteľka

    PZ s I. atestáciou

     

    6. učiteľka

    samostatný PZ

     

    7. učiteľka

    samostatný PZ

     

    -vedúci metod. združ.

       1

    8. učiteľka

    PZ s II. atestáciou

     

     

    2.

     - Pedagogickí zamestnanci

     

     

     

        5

    9. učiteľka

    samostatný PZ

     

    10. učiteľka

    samostatný PZ

     

    11. učiteľka

    samostatný PZ

     

    12. učiteľka

    samostatný PZ

     

    13. učiteľka

    samostatný PZ

     

     

    3.

    Vedúci pedagogickí zamestnanci podľa § 33 zákona

     

     

    - riaditeľ

       1

    14. učiteľka

      PZ s II. atestáciou

     

    - zástupca riaditeľa

       1

    15. učiteľka

      PZ s I. atestáciou

     

     

    h/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     

    Forma vzdelávania

    Počet vzdelávaných

    Priebeh vzdelávania k 30.6.2018

    Začalo

    Pokračuje

    Ukončilo

    aktualizačné

    0

    0

    0

    0

    Funkčné inovačné

    0

    0

    0

    0

    inovačné

    0

    0

    3

    0

    adaptačné

    0

    0

    0

    0

     

    i/  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti   

     

    8. 9. 2018

    Dni mesta (vystúpenie)

    3. -7.9.2018

    Predplavecká príprava

    20.9.2018

    Gašparko - „Kozliatka a vlk“

    28.9.2018

    Dlhodobý projekt  Kráľovstvo Bajkal

    26.9.2018

    Dlhodobý projekt  Knižnica

    4.10.2018

    Vychádzka -Rybníky

    11.10.2018

    Filipove dobrodružstvá v krajine zdravia

    17.10.2018

    Triedenie odpadu- plasty

    23.10.2018

    Knižnica

    12.11.2018

    Vystúpenie v Diecéznom dome

    13.11.2018

    Knižnica

    4.12.2018

    Knižnica

    5.12.2019

    Polepetko a Mikuláš

    10.12.2019

    Beseda s lesníkom mestských lesov

    11.12.2018

    Vianočná besiedka

    8.1.2019

    Vychádzka na zberný dvor

    15.1.2019

    Knižnica

    15.1.2019

    Divadlo Sarus-  „O krtkovi“

    25.1.2019

    Kráľovstvo Bajkal - múdre hlavičky

    7.2.2019

    Environmentálna rozprávka o troch princeznách

    12.2.2019

    Knižnica

    23.2.2019

    Fašiangy na námestí

    25.2.2019

    Výstava výkresov- Bajkalská

    5.3.2019

    Karneval

    8.3.2019

    Koncert Bajkal o repe

    12.3.2019

    Knižnica

    19.3.2019

    Očová, Očová -ľudový koncert

    15.3.2019

    Dlhodobý projekt  TV- športové hry

    22.3.2019

    TV- gymnastika

    22.3.2019

    Deň vody- zbieranie odpadkov pri Toryse

    25.3.2019

    Návšteva ZŠ

    26.3.2019

    Divadlo Viola Prešov

    29.3.2019

    TV- loptové hry

    1.4.2019

    Zápis do ZŠ

    4.4.2019

    Brigáda s rodičmi na školskom dvore

    9.4.2019

    Knižnica

    10.4.2019

    Loptové hry TV

    16.4.2019

    Divadlo   Spod hradu – Čudné vajce

    30.4.2019

    Deň zeme

    7.5.2019

    Dentálna hygiena

    12.5.2019

    Deň matiek- vystúpenie v kinosále

    14.5.2019

    Knižnica

    24.5.2019

    Majáles

    10.-15.6.2019

    Plavecká príprava

    5.6.2019

    Rozlúčka  s MŠ

    24.6.2019

     Výlet vlakom do Lipan

    25.6.2019

    Výlet na Šarišský hrad

    27.6.2019

    Koncert v ZUŠ

     

    Krúžková činnosť:

     

    • Tanečný krúžok – ZUŠ

    • Tanečno – pohybový - Eboníček

    • Krúžok anglického jazyka – EDESTA

    • Taekwondo v MŠ

     

     

    j/  Údaje o projektoch realizovaných na škole 

     

    KRÁTKODOBÉ  PROJEKTY :

    - Jesenná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rôzne konáriky a prírodniny . Následne aranžovať : „ Čaro zátišia „

    -Za aktívnej účasti detí  v deň 16. októbra – Svetový deň výživy –usporiadať výstavu  „ Deň jablka, s ďalšími aktivitami – strava upravená z jabĺk

    -Naďalej spolupracovať  s bábkovým divadielkom GAŠPARKO

    -Naďalej spolupracovať  s Ujom Ľubom Hrehom – spev piesní 

    -Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla skrášliť a upraviť blízke okolie MŠ , arbóretum, okolie vodného toku Torysy podľa veku a možností detí. 

    - Deň vody - aktivity

    -v kinosále V. Šariš vystúpiť s kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek. 

    -Jarná vychádzka do prírody so zámerom nazbierať rastliny a vytvoriť z nich herbár. 

    -V spolupráci so ZUŠ usporiadať výchovný koncert. 

    -V rámci spolupráce s rodinou zorganizovať už tradičný Juniáles. 

     

    Tvorivé  dielne s tematikou ľudových tradícií :

    Jeseň - Program so starými rodičmi: -využiť plody (koláč, šalát )

    -výroba bábik zo šúpolia

    -obrazy z plodov

    -ako sa hrávali starí rodičia 

    Zima - Program s rodičmi: -zhotovovanie vianočných ozdôb

    -výroba vianočných perníkov

    -zvyky a tradície (Mikuláš, Lucia, Ondrej, Vianočné sviatky, Nový rok, Traja králi)

    Jar - Program s rodičmi a starými rodičmi: -výzdoba kraslíc rôznymi technikami

    -regionálne zvyky a zvláštnosti z pohľadu rodičov a starých rodičov viažuce sa k symbolom 

    jari

    -Ľudové pásmo –  „Máj, máj zelený“...

    Leto - Ľudové piesne, hry a tance pri príležitosti rozlúčky detí s MŠ. 

    DLHODOBÉ  PROJEKTY:

     

    Zelená škola – 6 rok trvania

     

    k/  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činností vykonanej ŠŠI v materskej škole

     

    V školskom roku 2018/2019 sa v materskej škole nekonala kontrola štátnou školskou inšpekciou.

     

    l/  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

     

    a/ Priestorové  podmienky školy 

    Počet používaných miestností a ich stav k 30.6.2018

    Názov

    Počet

    Kapacita(d)

    Technický stav

    Triedy

    7

    25

    dobrý

    Telocvične

    1

    25

    dobrý – svojpomocne zariadená z triedy

    Školský dvor

    trávnatý

     

    dobrý

     

    b/ Materiálne podmienky školy 

    Stav učebných pomôcok je vyhovujúci, stále je však potrebné obnoviť  o nové, modernejšie pomôcky a hračky. Knižný fond dopĺňame novými titulmi pre učiteľov i deti. PC využívame na ekonomické účely, účely školskej jedálne i úradné písomnosti. Triedy doplnené audiovizuálnou technikou – 3 ks interaktívne tabule, 5 počítačov, 3 nootbuky, 2 tlačiarne Školský dvor slúži k oddychu a hrám detí širokého okolia v rámci mimoškolskej činnosti a pre verejnosť. O väčšie opravy budovy sa stará zriaďovateľ – Mesto Veľký Šariš, ktorý zabezpečuje opravy a rekonštrukcie. Drobné  opravy  splachovacích zariadení, vodovodných kohútikov, svietidiel, maľovaní  prevádzame svojpomocne za účasti rodičov. Úpravy exteriérov uskutočňujeme podľa finančných možností z rozpočtu MŠ., finančnými prostriedkami získanými cez granty a OZ

     

    c/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

                   Psychohygienické zásady sa dodržiavajú pri tvorbe režimu dňa v jednotlivých triedach podľa vekových osobitostí. Stav osvetlenia, teplota v triedach je na dobrej úrovni. Odkladanie odevov sa realizuje v šatniach, kde každé dieťa má svoju skrinku na odev a obuv. Hygiena sa dodržiava sústavne po použití WC, manipulačných činnostiach, pred jedlom, po pobyte vonku. Čistota v triedach je na výbornej úrovni. Pitný režim sa uplatňuje pravidelne. Je uložený v samostatných poličkách pre každé dieťa zvlášť. Deti so špeciálno – pedagogickými potrebami neevidujeme.   

         

    d/ Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

                Sponzori – hlavne rodičia, súkromní podnikatelia, firmy, ktorí nám prispeli finančnými prostriedkami na hračky, drobné  upomienkové predmety k športovému dňu JUNIÁLES.

          V spolupráci s rodičmi sa usporadúvajú rôzne športové podujatia, Vianočné besiedky, drobná údržba interiéru, spoločné brigády pri úprave školského dvora, informovanosť o živote detí v predškolskom zariadení. Spolupráca s rodičmi : poradenská činnosť pre rodičov pri riešení problémov vo výchove detí a problémov týkajúcich sa adaptácie detí do MŠ.

     

    m/   Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 2018-2019

     

    Názov

    v tis. €

    Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    8 724,94 €

    Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy  od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

       353,40 €

    Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa aktivít

    -

    Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich využitia v členení podľa finančných aktivít

    -

    Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – za prenájom, ped. prax

    2 648,95 €

     

    Ø  Priložená  správa o hospodárení za rok 2018 ako príloha č. 2 tejto správy. 

    n/  Cieľom materskej školy, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy je vytvoriť humánny demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na deti v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti pričom rešpektujeme individualitu dieťaťa, jeho práva a potreby. Edukačný proces orientovať na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jemnej motoriky, komunikačných  a jazykových spôsobilostí v zmysluplných hrách a činnostiach uplatnením inovačných foriem a metód v edukačnej realite.

    A preto materská škola vo Veľkom Šariši:

    -            Obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, predávanie kultúrneho

    -            dedičstva, jeho hodnôt a tradícii

    -            Prezentuje ľudové tradície na rôznych verejných kultúrnych akciách

    -            Podporuje tvorivé myslenie a to výtvarné, pracovné experimentálne činnosti detí

    -            Poskytuje poradenstvo pre rodičov

    -            Podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou

    Ponúka:

    -          Zážitkovým učením vychovávať deti  ku kladnému vzťahu k prírode

    -         Utvárať emocionálneho vzťahu k prírode zaraďovaním prierezových tém: ekologická výchova, environmentálna výchova

    / chápať potrebu ochrany životného prostredia, ochrana živočíšnej a rastlinnej ríše, utvárať environmentálne cítenie a a správanie atď../

    -         Prevádzať stimulujúce činnosti vytvárajúce vzťah k životnému prostrediu –  

         pokračovať v projekte „ Mysli globálne – konaj lokálne “

    -         Pri týchto činnostiach nadviazať a využívať spoluprácu s členmi lesníckeho 

         a ochranárskeho zväzu

    -         Ekohrami a enviromentálnymi aktivitami osvojovať si základy správneho správania sa

         v prírode – lokalita Šarišského hradu, rieky Torysy

    -         Zameranie školy na pohybovú aktivitu v zimnom aj letnom období, blízkosť lesa,

               hradu, kopcov.....

    -       Začlenenie krúžkových mimoškolských činností – CJ, logopédia, tanečný krúžok,

               tvorivé dielne, predplavecká príprava, zdravotnícka príprava,   vydávanie školského       

        časopisu, Yamaha – tanečná škola

    -       Smerom k rodičovskej verejnosti hľadanie možnosti, ako zveľaďovať program školy

               ich pripomienkami, návrhmi, spoluprácou a tým prispieť k udržaniu dobrého mena 

               školy

    Chystá sa ponúknuť:

    -        Obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky

    -        Uplatňovať princíp aktivity dieťaťa

    -        Ponúknuť kvalifikovaný a tvorivý prístup učiteliek k deťom

    -        Využívať prírodné prostredie pre hry, športové činnosti, zdravotné vychádzky,

        edukačné činnosti, bádanie, experimentovanie, skúmanie

    -        nadštandardné krúžkové aktivity – začiatky lyžovania, počítačovú gramotnosť – 

       „Hráme sa s počítačom“, Hypoterapia – 1x štvrťročne vozenie na poníkoch, tvorivé 

              dielne v spolupráci s rodičmi – práca s prírodným a odpadovým materiálom

     

    Ø   Výchovno – vzdelávacie výsledky za šk. rok 2018/2019  ako príloha č. 3 tejto správy.

     

    o/  Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania (SWOT analýza) 

    SILNÉ  STRÁNKY : 

    • kvalifikovanosť  učiteliek,
    • estetické vybavenie tried,
    • spolupráca s rodičmi,
    • medziľudské vzťahy,
    • bohatosť nápadov,
    • nadštandardné aktivity,
    • súdržnosť kolektívu,
    • ochota pracovať nad rámec povinnosti,
    • pripravenosť detí na školu,
    • demokratickosť,
    • otvorenosť nových nápadov.

    SLABÉ  STRÁNKY : 

    • vandalizmus, ničenie exteriéru
    • starnúci kolektív,
    • nedostatok finančných prostriedkov,
    • prezentácia cez média,
    • opotrebované zariadenie.

    PRÍLEŽITOSTI : 

    ·      vytváranie nových projektov na rozvoj školy

    ·      využívanie možností z prostriedkov EÚ

    ·      možnosť ďalšieho vzdelávania sa pedagógov

    ·      využívanie inovujúcich metód a foriem práce

    ·      propagácia materskej školy

    ·      spolupráca so sponzormi

    RIZIKÁ  : 

    • neprimerané  požiadavky zo strany rodičov,
    • konkurencia materských škôl v okolí,
    • ekonomická situácia, sociálna politika štátu,
    • pokles populácie.

     

     

     

    II. Záver 

     

    1./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018 prerokovaná na pedagogickej rade dňa  30.8.2019

     

    Vo V. Šariši dňa   30.10.2019             

                                                                                                         Mgr. Iveta VRABĽOVÁ

                                                                                                   bývalá riaditeľka Materskej školy

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    2./   Správa prerokovaná  Radou školy vo Veľkom  Šariši  dňa  07.10.2019

    • Vyjadrenie Rady školy je prílohou č.4  tejto správy

     

    Vo V. Šariši dňa  07.10.2019

    JUDr. Zuzana PINDEŠ MACKOVÁ

                                                                                                                   predseda RŠ

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    3./   Správa schválená  zriaďovateľom dňa  31.10.2019 

     

    Vo V. Šariši dňa    31.10.2019

     

                                                                                                                JUDr. Viliam KALL

                                                                                                             primátor Mesta V. Šariš

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

    Prílohy :

    1.      Práca metodického orgánu školy v šk. roku 2018/2019

    2.      Správa o hospodárení za rok 2018

    3.      Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2018/2019

    4.      Vyjadrenie Rady školy v šk. roku 2018/2019


                                                                                                       Mgr. Iveta  VRABĽOVÁ

    bývala riad. MŠ  vo Veľkom Šariši                                                                                                  PRÍLOHA č. 1

     

    Materská škola, Andreja Sládkoviča 10, Veľký Šariš, 08221

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hodnotenie práce metodického orgánu za školský rok 2018/2019

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Prejednané na ped. – pracovnej porade dňa  30.8.2018                     

     

        Mgr. Vrabľová Iveta

                                                                                                   riad. MŠ vo V. Šariši
    PRÍLOHA č. 1

    Hodnotenie práce metodického orgánu školy

     

             Metodický útvar sa zaoberá pedagogickými a výchovno – vzdelávacími problémami, koordinuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, čím sa spolupodieľa na zvyšovaní úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu na škole. Plní svoju :

    Ø  Riadiacu a organizačnú úlohu – účasť na prerokúvaní Plánu práce školy, prijímaní vlastných opatrení na zabezpečenie úloh školy, organizovaní činnosti členmi MZ, plánovaní ....

    Ø  Kontrolnú a hodnotiacu úlohu – zosúladená s VŠK, ovplyvňovanie riešenia pedagogických problémov

    Ø  Vzdelávaciu úlohu – spočíva v metodickom vedení, odborná pomoc pri sebaovládaní zameranom na rozvíjanie, prehlbovanie profesijného a osobnostného rastu pedagogických zamestnancov

     

    MIESTNE  PODUJATIA  MZ  v šk. roku 2017/2018:

     

    Program 19.9.2018

    1.      Otvorenie

    2.      Kontrola plnenia uznesenia

    3.      Témy stretnutia : Plánovanie, Vzdelávanie,

    4.      Diskusia

    5.      Uznesenie, záver

     

    Metodické združenie otvorila a prítomných privítala metodička školy Mgr. Daša Mochňacká. Metodička predložila návrh na ročný plán stretnutí, ktorý bol schválený.

    Vychádzajúc z plánu stretnutí  uznesenie posledného metodického združenia bolo splnené.

    Hlavná časť bola venovaná téme o potrebe plánovania, ktoré vysvetlila pani riaditeľka Mgr. Iveta Vrabľová.

    Metodička Mgr. Daša Mochňacká, prítomných oboznámila s návrhom rezortu školstva k akreditovanému vzdelávaniu. Upozornila , že by sa malo upustiť od naháňania kreditov školení , ktoré nie sú využiteľné v praxi.

     V závere predniesla návrh školenia kurzu prvej pomoci , ktorý bol schválený.

     

    Program 9.4.2019

    1.      Otvorenie

    2.      Kontrola uznesenia

    3.      Téma stretnutia – Kurz prvej pomoci

    4.      Diskusia

    5.      Prijatie uznesenia, záver

     

    MZ otvorila a privítala metodička Mgr. Daša Mochňacká. Privítala a predstavila p. Tomáša Vojtka zo spoločnosti Falck.

    Stretnutie bolo rozdelené na niekoľko dôležitých bodov. Teoretická časť sa striedala s praktickými ukážkami. Zastavenie krvácania, Bezvedomie, Dusenie...

    V diskusii sa učiteľky aktívne zapájali otázkami.

      Kontrola uznesenia z posledného MZ. Uznesenie zo dňa 19.9.2018 bolo splnené.

    V závere prítomným za účasť metodička poďakovala a bolo prijaté uznesenie na pripomienkovaní týždenných plánov, postrehov a návrhov za jednotlivé triedy.

     

    Program 9.5.2019

     

    1.      Otvorenie

    2.      Kontrola uznesenia

    3.      Zhodnotenie evualvačných správ vých.-vdel. činnosti z jednotlivých tried za šk. rok 2018/2019

    4.      Zhodnotenie práce MZ za šk. rok 2018/2019

    5.      Diskusia

    6.      Záver – Prijatie uznesenia

     

    MZ otvorila a  privítala p. metodička Mgr. Daša Mochňacká a prítomných oboznámila s programom stretnutia. Uznesenie zo dňa 9.4.2019 bolo splnené. Metodička zhodnotila evaluačné správy za každú triedu. Poukázala na potrebu naďalej pozývať do MŠ odborníkov, ktorí nie len po stránke teoretickej, ale aj praktickej sú nápomocní pri práci učiteľov. Oboznámila prítomných s výsledkami a umiestnením sa MŠ v súťaži Milk Agro. Zhodnotila a pochválila aktivitu a prácu učiteliek na zasadnutiach. Požiadala kolegyne o návrhy na témy MZ na nový školský rok 2019/2020.

    V diskusii sa učiteľky dohadovali na nových témach MZ. P. Mochňacká požiadala učiteľky o návrh stretnutí na nasledujúci školský rok.

     

                Pravidelné stretnutia učiteliek na metodickom združení v materskej škole napomáhajú k zdokonaľovaniu metodickej činnosti pedagógov a k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu detí. Zdokonaľuje sa tak plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, edukačnej realizácie a efektívneho využívania vhodných metód, foriem a prostriedkov edukácie pre optimálne rozvíjanie osobnosti dieťaťa v materskej škole po stránke perceptuálno - motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. MZ sleduje úroveň materiálno-technického vybavenia materskej školy vo väzbe na plnený školský vzdelávací program podáva návrhy na potrebné didaktické pomôcky, digitálnu techniku a iné vybavenie, ktoré je veľmi dôležité pre život v materskej škole a plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov. 


    PRÍLOHA č. 2

     

    Materská škola, Andreja Sládkoviča 10, Veľký Šariš, 08221

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SPRÁVA  o hospodárení za rok  2018

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Predložila :  Ivanková Alena                                                  Mgr. Vrabľová Iveta

                        ekonómka školy                                                 riad. MŠ vo V. Šariši

     

     

    PRÍLOHA č. 2

     

     

    Správa o hospodárení

    za rok 2018

     

    Úvod

     

         Materská škola Veľký Šariš, A.Sládkoviča 10 ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2003 v zmysle §17 ods. 3 zákona NR SR o rozpočtových pravidlách

     č. 303/1995 Z.z., od 1.1.2005 §26 ods.9 zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových

     pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedie účtovníctvo, zostavuje a predkladá účtovnú závierku  podľa zákona 563/1991 Zb.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov od 1.1.2003 zákon č. 431/2002 Z.z., zákon 595/2003 Z.z., o daní z príjmov, 152/1994 zákon o sociálnom fonde.

         Pre zabezpečenie predmetu činnosti ma základného účelu má MŠ Veľký Šariš prijaté jednotlivé smernice s účinnosťou od 1.1.2003

         V roku 2003 bola schválená vnútorná smernica o finančnej kontrole a vnútornom audite v súlade so zákonom 502/2001 Z.z., o finančnej kontrole. Účinnosť smernice o finančnej kontrole je pre MŠ záväzný od r. 2003 a jej zabezpečením sú poverení zodpovední

    zamestnanci MŠ.

         Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti

    a účelnosti finančných operácií.

         Nadriadeným orgánom je Mestský úrad Veľký Šariš, ktorý prideľuje finančné prostriedky formou dotácií v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

    Používa rozpočtovú klasifikáciu ustanovenú opatrením Ministerstva financií SR z 8.12.2004

    Číslo MF/010175/2004-42 pre rozpočtové organizácie platnú pre rok 2007.

         Materská školu navštevuje 147 detí, zamestnáva 15  pedagogických pracovníkov

    11 nepedagogických pracovníkov z toho  6 v ŠJ.

     

     

    Oblasť hospodárenia.

     

    Rozpočet na rok 2018 bol schválený MsÚ Veľký Šariš vo výške :

     

    468 273,-          rozpočet celkom

     

    25 800,-        vlastné príjmy MŠ

     

    389 873,-        príjmy od zriaďovateľa

     

     

     

    Úprava rozpočtu pre rok 2018 :

     

     

     

    469 273,35  rozpočet celkom

     

        25 069,30 vlastné príjmy MŠ

     

    392 009,-  príjmy od zriaďovateľa

     

     

     

    Čerpanie rozpočtu :

     

    Výdavkový účet: 222

     

    položka

     

    Rozpočet upravený

    Čerpanie

     

     

     

     

    610

    mzdy MŠ

    227 211

    227 211

     

     

     

     

    610

    mzdy ŠJ

    42 553

    42 553

     

     

     

     

    620

    Odvody MŠ

    82 981

    82 981

     

     

     

     

    620

    Odvody ŠJ

    15 764

    15 764

     

     

     

     

    630

    Energie, tovar MŠ

    46527

    46 527

     

     

     

     

    630

    Energie, tovar ŠJ

    41 014

    41 014

     

     

     

     

    642

    Náhrady MŠ

    1 075

    1 075

     

     

     

     

    642

    Náhrady ŠJ

    1 128

    1 128

     

     

     

     

    Spolu :

     

    458 253

    458 253

     

     

     

     


     

    Príjmy MŠ

     

    79 233,23

     

    58 188,91

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príjmy od MsÚ

     

    377 587

     

    387 915,70

     

     

     

     

     

     

     

    Výdavkový účet: 222

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Účet  222

    Stav k 1.1.2018

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príjmy

    417 417,65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Výdaje

     

    417 309,35

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stav 31.12.2018

    132,84

     

     

     

     

     

    Príjmový účet:

    223

     

     

     

     

     

     

     

    položka

     

     

    Rozpočet

    čerpanie

     

     

     

    upravený

     

     

     

     

     

     

    212003

     

    Nájomné

    2000

    2 069

     

     

     

     

     

    223001

     

    Príjmy ostatné

    8800

    30 151,02

     

     

     

     

     

    223002

     

    Školné

    14 000

    15 270

     

     

     

     

     

    223003

     

    Réžia

    49 800

    4 681,32

     

     

     

     

     

    292 017

     

     Z  vratiek

    789,75

    789,75

    292 019

     

    Refundácia

    3 574,20

     3 574,20

     

     

    SPOLU

    79 233,23

    56 535,29

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Účet 223

     

     

    Stav k 1.1.2018

    0

     

     

     

     

     

     

     

    Príjmy

     

    65 689

     

     

     

     

     

     

     

    Výdaje

     

    65 689

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stav 31.12.2018

    0

     

     

     

     

     


    Darovací účet:

    221.15

     

     

     

     

     

     

     

    Účet 221.15

     

     

    Stav k 1.1.2018

    730,72

     

     

     

     

     

     

     

    Príjmy

     

    2 348,30

     

     

     

     

     

     

     

    Výdaje

     

    1 425,75

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stav 31.12.2018

    1 653,27

     

     

     

     

     

    Stravný účet:

    221.8

     

     

     

     

     

     

     

    Účet 221.8

     

     

    Stav k 1.1.2018

    12 148,91

     

     

     

     

     

     

     

    Príjmy

     

    39 369,07

     

     

     

     

     

     

     

    Výdaje

     

    32 208,33

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stav 31.12.2018

    19 309,65

     

     

     

     

     

     

     

    Počet stravníkov k 31.12.2018 je 142 detí a 27 zamestnancov.

     

    Zostatok potravín na sklade k 31.12.2018

    860,42

     

    Pohľadávky k 31.12.2017 účet

    324.8.2.

    19 309,65

     

    Sociálny účet 221 12 :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Účet

     

     

    Stav k 1.1.2018

     

    887,64

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príjmy

     

     

     

     

    3 724,32

     

     

     

     

     

     

     

     

    Výdaje

     

     

     

     

    2 993,65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stav 31.12.2018

     

    156,97

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MŠ sa riadi vypracovanými a schválenými zásadami pre tvorbu a použitie SF a schváleným rozpočtom na rok 2018


     

     

     

     

     

    INVENTARIZÁCIA AKTÍV K 31.12.2018


    P.č.

    Aktíva

    Suma v € brutto

    Suma v € netto


     

     

     

     


    1.

    Dlhodobý hmotný majetok

    169 019,11

    8 472,22


    /011/


     

     

     


     

     

     

     


    2.

    Zásoby /034/

    1 411,37

    1 411,37


     

     

     

     


    3.

    Pohľadávky

     

     


     

     

     

     


    4.

    Finančný majetok /085/

    21 252,73

    21 252,73


     

     

     

     


    5.

    Časové rozlíšenie /110/

     

     


     

     

     


     

     

     

     


     

    Aktíva celkom

    191 786,45

    31 239,56


     

     


     

    majetok spolu  /001/

     

     


     

     

     

     

    INVENTARIZÁCIA PASÍV K 31.12.2018

     

    P.č.

    Pasíva

    Suma v €

     

     

     

    1.

    A: Vlastné imanie /116/

    -30 253,05

     

     

     

    2.

    B: záväzky /126/

    59 839,34

     

     

     

    3.

    C: časové rozlíšenie

    1 653,27

     

     

     

     

     

     

    Vlastné imanie a záväzky

    31 239,56

     

     

     

    /115/

     

     

     

     

     

     

     

     

    INVENTARIZÁCIA ZÁVAZKOV K 31.12.2018

     

     

     

    v €

     

     

     

    Dodávatelia

    321

    678,37

     

     

     

    Prijaté preddavky

    324

    20 170,07

     

     

     

    Zúčtovanie so SZ

    336

    10 710,69

     

     

     


    Ostatné dane

    342

    1 926,66

     

     

     

    Iné záväzky

    379

    574,27

     

     

     

    Rezervy

    323

    0

     

     

     

    Záväzky zo socialneho fondu

    472

    610,65

     

     

     

    Zučtovanie transferu

    351

    0

     

     

     

    Cudzí transfer

    355

    8 605,06

     

     

     

     

     

     

    spolu

     

    29 645,49

     

     

     

     

     

     

     

    INVENTARIZÁCIA STAVOV MAJETKU K 31.12.2018

     

    P.č.

    Názov majetku

    Účtovný stav

    Skutočný stav

    Rozdiel

     

     

     

     

     

    1.

    Budovy

    154 683,66

    154 683,66

    0,-

     

     

     

     

     

    2.

    Pracovné stroje

    13 854,14

    13 854,14

    0,-

     

     

     

     

     

    3.

    Inventár

    481,31

    481,31

    0,-

     

     

     

     

     

     

    ZP spolu

    169 019,11

    169 019,11

    0,-

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    INVENTARIZÁCIA NA ÚČTOCH V BANKE

     

    Ku dňu 31.12. 2018

     

    P.č.

    Názov účtu

    Suma v Sk

    Suma v €

     

     

     

     

     

     

     

    1.

    Vkladový výdavkový účet

     

    132,84

     

     

     

     

    2.

    Príjmový vkladový účet

     

    0

     

     

     

     

    3.

    Bežný účet (stravný)

     

    18 723,13

     

     

     

     


    4.

    Bežný účet finančných fondov

     

    610,65

    (sociálny)

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.

    Ostatný bežný účet (darovací)

     

    1 653,27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Záver :

     

     

     

    Hospodárenie v MŠ prebieha v súlade so všeobecnými záväznými predpismi podľa normatívov a schváleného rozpočtu na rok 2018. Pri hospodárení sa zachováva hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov.

     

     

     

     

                                                                                                              Mgr. Iveta Vrabľová

                                                                                                                     riaditeľka MŠ

    PRÍLOHA č. 3

     

    Materská škola, Andreja Sládkoviča 10, Veľký Šariš, 08221

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Výchovno – vzdelávacie výsledky za školský rok 2018/2019

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Prejednané na ped. – pracovnej porade dňa 30.8.2019                                     

     

    Mgr. Vrabľová Iveta

                                                                                               riad. MŠ vo V. Šariši

     

    PRÍLOHA č. 3

     

    Vyhodnotenie vých. – vzdelávacích výsledkov za školský rok  2018/2019

     

    Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný podľa učebných osnov vyplývajúcich zo Školského vzdelávacieho programu „ŠTVORLÍSTOK“, ktorý bol spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a obohatený o špecifiká našej školy. Učebné osnovy sú zostavené zo siedmich  obsahových celkov. Každý obsahový celok uvádza návrhy tém ktoré majú len orientačný a odporúčací charakter.   

    Tematické okruhy sa navzájom prelínali, pričom rozvíjali všetky vzdelávacie oblasti. Tento Školský vzdelávací program uplatňujeme  v praxi od 1.9.2017. Cieľom edukácie našej materskej školy bolo, aby každé dieťa, ktoré navštevuje našu MŠ získalo vzdelanie požadované školských zákonom. Pri výchove a vzdelávaní detí sme sa zameriavali na zážitkové učenie, hravou formou sme dodržiavali práva na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, každému dieťaťu sme dávali šancu rozvíjať svoje možnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný rozvoj jeho osobnosti.

    Jazyk a komunikácia- v tomto obsahovom celku sme sa zameriavali na obohatenie jazykovej skúsenosti, komunikácie, slovnej zásoby, súvislého a gramaticky správneho vyjadrovania sa. Deti sa naučili veľké množstvo básní, riekaniek, získali zručnosti v grafomotorike, pracovali v PL. Naďalej budeme úzko spolupracovať s logopedičkou.

    Matematika a práca s informáciami- rozvíjali sme u deti základy matematických a informatických poznatkov a zručností, rozvíjali sme taktiež matematické myslenie, logické myslenie detí, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi. Všetky aktivity sme organizovali hravou formou, dramatizovaním a formou rôznych hier a súťaží.

    Človek a príroda- v tejto oblasti deti získali vedomosti o rastlinách, živočíchoch, o človeku, neživej prírode a prírodných javoch. Viedli sme deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu. Využívali sme vychádzky do prírody a blízkeho okolia.

    Človek a spoločnosť- hlavných cieľom bolo získať základy o blízkom spoločenskom prostredí, v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských vzťahoch. Počas celého pobytu v MŠ sme viedli deti k vhodnému správaniu sa v materskej škole a v spoločnosti. Hlavnými metódami bola didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor.

    Človek a svet práce- u detí sme utvárali a rozvíjali zručnosti zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, grafomotorické predispozície, sebaobslužné činnosti a zvládnutie bežných úkonov. Deti spoznávali vlastnosti materiálov, učili sa ho využívať a rozprávať o materiáloch. Oboznamovali sa :

    -          Materiálmi a ich vlastnosťami

    -          Konštruovaním

    -          Užívateľskými zručnosťami

    -          Technológiou výroby

    -          Remeslami a profesiami

    Pri aktivitách sme využívali interaktívnu tabuľu, pracovné listy, didaktické pomôcky, BEE BOOT a množstvo pomôcok zhotovených  učiteľkami.

    Umenie a kultúra- táto oblasť má dve základné časti a to hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. V hudobnej výchove sme u detí rozvíjali tieto hudobné schopnosti: rytmické činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, hudobno- pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti. Poskytli sme deťom priestor na umelecké vyjadrenie svojej osobnosti. Vo výtvarnej výchove sme pracovali s rôznymi materiálmi. Využívali sme rôzne výtvarné techniky. Pri modelovaní sme dbali na precvičenie prstového svalstva. Deti vo svojich prácach mali priestor na vyjadrenie svojej fantázie, rozvíjali svoje schopnosti. Detské práce boli vystavené na nástenkách v materskej škole tak, aby si ich rodičia deti mohli prezrieť.

    Zdravie a pohyb- poskytovali sme deťom základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení sme viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností. Deti zvládali činnosti ako sú hygiena a seba obslužné činnosti, pohyb a telesnú zdatnosť, zdravie a zdravý životný štýl, sezónne aktivity. Pri týchto činnostiach sme využívali školský areál, ktorý tvoria: preliezky, pieskovisko, hojdačky. Deti nadobudli skúsenosti  po telesnej stránke a stali sa viac obratnými a zručnými.

    Pri spomenutých aktivitách sme využili: pracovné listy, spevníky a zborníky piesní, výtvarný materiál, detská autorská a ľudová literatúra, CD, DVD (rozprávky, hudobné nahrávky), literárne pomôcky, digitálne záznamy- prezentácie v PowerPointe, FloW!Works, internetové stránky zamerané na edukáciu, encyklopédie, maňušky, bábky, rekvizity, Orffov inštrumentár a ďalšie detské hudobné nástroje, prírodné materiály, plošné, geometrické a priestorové tvary, výučbové programové softvéry v PC- Výlety Šaša Tomáša, Planéta vedomostí, Škôlka hrou a programovateľná včielka BEE BOT, športové a telovýchovné náradie a náčinie.

     

    PRÍLOHA č. 4

     

    Materská škola, Andreja Sládkoviča 10, Veľký Šariš, 08221

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vyjadrenie Rady školy k správe o výchovno - vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2018/2019

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

    Prejednané na zasadnutí Rady školy   dňa  07.10.2019                                    

                                               

                                                                 

     

     

     

     

    predseda Rady školy

     

     

     

    PRÍLOHA č. 4

     

     

    Vyjadrenie rady školy:

     

                Rada školy potvrdzuje, že obsah správy o VVČ materskej školy za školský rok 2018/2019 obsahuje všetky náležitosti, ktoré ukladá vyhláška 9/2006 Z.z.

     

     

    Rada školy

                odporúča schváliť

    Správu o výsledkoch a podmienkach

    výchovno-vzdelávacej činnosti 

    Materskej školy  za školský rok 2018/2019

     

     

     

     

    Vo V. Šariši dňa  07.10.2019

     

     

     

     

                                                                                                      Mgr. Jakub MAŠKARA

                                                                                                        predseda  Rady školy