•          Oznam o znovuotvorení MŠ

           Od utorka 27.10.2020 bude prevádzka Materskej školy                                na základe odporúčania RÚVZ  opätovne otvorená

                                        od 6:30 do 16:30.

  V pondelok uplynie lehota preventívneho karanténneho opatrenia, počas ktorého prebehlo testovanie všetkých zamestnancov MŠ. Žiaľ, u niektorých zamestnancov boli testy s pozitívnym výsledkom na ochorenie Covid- 19  a tí ostávajú v domácej karanténe. Prevádzku  MŠ to neobmedzí a do práce nastúpia iba zamestnanci  s negatívnym výsledkom testovania. Ako som Vás minule  informovala,  prebehla aj dezinfekcia celej MŠ takže verím, že sme z našej strany urobili všetky možné opatrenia.

  Preto Vás chcem poprosiť, keďže sme boli informovaní o pozitívne testovaných osobách aj z radov rodičov a detí, aby ste pristúpili zodpovedne  k danej situácii a v prípade príznakov ochorenia Covid-19 vo Vašej domácnosti nechali svoje dieťa doma.

  Pred nástupom Vášho dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať učiteľke nasledovné :

  Cestne_vyhlasenie-_COVID-_19.docx

  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

                                                   PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

 • Oznam o voľbách členov do Rady školy

  Riaditeľka MŠ Veľký Šariš, A. Sládkoviča 10 , 082 21 Veľký Šariš   oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení ,  s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení, že v októbri 2020 uplynie  funkčné obdobie rady školy. Na základe Výzvy zriaďovateľa oznamuje termín volieb členov do rady školy nasledovne:

  16.10.2020  o 10:00 hod voľby zástupcu za nepedagogických zamestnancov

  16.10.2020 o 12:00 hod voľby zástupcov za pedagogických zamestnancov

  16.10.2020 o 16:00 hod voľby zástupcov za rodičov

  Miesto konania volieb: MŠ Veľký Šariš, A. Sládkoviča 10, 082 21 Veľký Šariš.

  Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 16. októbra 2020 do 12:00 hod. na riaditeľstve školy.

  Prehlasenie_-_suhlas_s_kandidaturou_za_rodicov.docx

  Volebny_poriadok_Rady_skoly.doc

 • Oznamy

  Ak Vaše dieťa bude z materskej školy vyberať osoba Vami poverená-

  nap. starší súrodenec starší ako 10 rokov, starí rodičia, sused.... je potrebné notárom potvrdiť splnomocnenie na vyberanie dieťaťa-  tlačivo tu: Splnomocnenie_MS_final.pdf

  Pre prihlásenie na stravovanie potrebujete odovzdať vedúcej školského stravovania odovzdať zápisný lístok- tlačivo a info  tu: Zapisny_listok_na_stravu_-_deti_2020_2021.doc

  Odhlasovanie zo stravy U VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE na tel.čísle: 0944725536

  ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2019 mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa od 1.9.2020 prispievať sumou:

  1. sumou 25€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,
  2. sumou 15€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,
  3. sumou 1€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

  Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu:

  SK12 0200 0000 0025 1426 4854

  Príspevok podľa odseku 1. predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

  a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

  c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

  d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

   

 • Prevádzka Materskej školy od 16. septembra 2020

  !!! počas trvania pandémie ochorenia COVID- 19  a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní

  - Od 2. 9. 2020  je prevádzka Materskej školy v upravených prevádzkových podmienkach. Na základe manuálu opatrení, ktoré  vydalo Ministerstvo školstva  sme museli pristúpiť k zmene prevádzkového času, pretože je nutné zrušiť zberné triedy a zabezpečiť ucelené kolektívy, v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried.

  Prevádzka materskej školy  až do odvolania bude denne od  6:30 hod do 16:30 hod, vo všetkých triedach  1 až 8.

     Základné pravidlá pri vstupe do MŠ: 

  - Celkový čas zdržiavania sa v priestoroch MŠ obmedziť na nevyhnutné minimum

  - Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca

  - Sprevádzajúca osoba si pri vstupe dezinfikuje ruky a  pohybuje sa v rúšku

  - Platí zákaz nosenia hračiek a akéhokoľvek materiálu či pomôcok z domáceho prostredia

   - Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19 - smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVRZ založené na princípe R-O-R - Rúško, Odstup, Ruky.Materská škola sa riadi opatreniami v Zelenej fáze.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

   Zákonný zástupca

  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1).docx

   Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Zamestnanci predkladajú

  -po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie poprípade PN vystavené príslušným lekárom vyhlasenie_zamestnanca_od_16.9.docx
   

  V prípade podozrenia na ochorenie sa materská škola riadi odporúčania v Oranžovej fáze.

  V prípade potvrdenia ochorenia sa materská škola riadi opatreniami v Červenej fáze.

    

 • ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

  Milí rodičia, 

  od tohto roku v našej materskej škole pôsobí nový člen tímu - špeciálna pedagogička Mgr. Katarína Adamovičová. Viac sa dočítate v sekcii špeciálny pedagóg.

   

  V materskej škole budem pôsobiť ako školský špeciálny pedagóg , ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového poradenstva a intervencie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

   

   
 • AKTIVITY PRE DETI smiley heart                   

  Milí rodičia, na webovej stránke ucimenadialku.sk nájdete informácie ako sa zorientovať v množstve informácií v aktuálnej situácii.

  Výborný je portál Ministerstva školstva, pre deti MŠ  hľadajte ISCED 0:  http://planetavedomosti.iedu.sk/. 

  http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,5204;5207,0,30,1,tn,1.html

  https://viki.iedu.sk/resources/browser/eyc

  Aktivity ZELENEJ ŠKOLY na mesiac Jún:    Zelena_skola_prinasa....doc                          

   

  • Novinky

     • Týždeň zdravej výživy

      Tretí októbrový týždeň sa vo všetkých "kvetinových triedach" niesol v znamení zdravej výživy.

      Predškoláci v 6. triede nezábudky pomenúvali,triedili, ochutnávali,strihali a lepili, ale aj kreslili ovocie a zeleninu.Veselým šarkanom dotvorili "zdravý" ovocno zeleninový chvost,ovocný tanier vyzdobili obľúbeným ovocím.Hrušku a jabĺčko si nalepili aj s malým návštevníkom-červíkom,no a v novovytvorenej básni - "Ovocie a zelenina" si pripomenuli,že chutné ovocie a zdravú zeleninu by sme mali mať na tanieri, veru každý deň.

     • Strom priateľstva v triede PÚPAVY

      Deti z triedy PÚPAVY si vytvorili strom priateľstva . Kmeň je vyrobený zo srdiečok na znak toho, že sa máme všetci radi a rešpektujeme sa. Listy sú z detských rúk na znak priateľstva . V našej triede podporujeme dobré vzťahy a kolektívnu prácu .

     • Výstava motýľov v galérii

      Aj deti zo 7.triedy-Púpavy si boli pozrieť výstavu motýľov a chrobákov z celého sveta. Deti mali možnosť vidieť najmenšieho a najväčšieho chrobáčika na svete, obrovského pavúka a nádherné pestrofarebné motýle. Bolo sa načo pozerať. Nečudo, že detičkám sa nechcelo odísť.

     • Návšteva galérie

      Výstava hmyzu v Šarišskej galérii upútala aj našich predškolákov zo 6.triedy- Nezábudiek. Deti si mali možnosť prezrieť nielen nádherných motýľov rôznych farieb a veľkostí, ale aj mnoho iných druhov hmyzu,ktoré sa v našich končinách bežne nevyskytujú. Najväčším lákadlom pre malých návštevníkov boli škorpión a tarantula. Pri odchode sa škôlkari nezabudli pokochať dominantou Veľkého Šariša- maketou stredovekého hradu Šariš, pri ktorej sa aj spoločne odfotili.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Zvonenia

   Sobota 24. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Olympiáda kráľovstva Bajkal
   • Fotoalbum školy