• Školský psychológ

    • Pracovná pozícia " Školský psychológ" je obsadena vďaka podpore Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

             

          

      

     Školský psychológ:  Mgr. Denisa Karaffová

     Ako školská psychologička budem rada partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, pozorným a trpezlivým poslucháčom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým človekom s časom vyhradeným pre Vás. Mojím poslaním v našej materskej škole je, aby sa všetci, ktorí ju navštevujú cítili bezpečne a spokojne a mohli tak rozvíjať svoj potenciál. Neváhajte ma preto kontaktovať s akoukoľvek požiadavkou, či otázkou.

     Som tu pre vás milé deti, rodičia a pedagógovia.

      Kontakt:       +421 951 479 813

                           psycholog.msvelkysaris@gmail.com 

     Konzultačné hodiny:

     • konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky, emailom alebo prostredníctvom pedagóga
     • pondelok – piatok: 7:30 - 15:00 hod.
     • konzultácie v inom čase sú možné po vzájomnej dohode

     Nájdete ma:  v hlavnej budove školy, na prízemí, pri 4.triede

     O náplni práce školského psychológa hovorí § 24 Zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch:

     „Školský psychológ vykonáva:

     • orientačnú psychologickú diagnostiku;
     • poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie;
     • poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom;
     • spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov;
     • poskytuje súčinnosť psychológovi (CPPPAP, klinický psychológ).“

      

     Ako školský psychológ som viazaná mlčanlivosťou a pre moju prácu platí zásada dôvernosti. To znamená, že informácie, ktoré sa dozviem o dieťati, o rodičovi, o zamestnancovi školy ďalej neposúvam, pokiaľ s tým dotknutá osoba nesúhlasí. O tomto i o možných výnimkách je každý, kto so mnou spolupracuje, jeho veku a rozumovým schopnostiam primeraným spôsobom, informovaný.

     Počas vykonávania psychologickej činnosti sa riadim pravidlami v Etickom kódexe Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológa Asociácie školskej psychológie.

     Spolupráca so mnou je dobrovoľná. Nikoho k nej nemožno nútiť, možno ju len ponúkať alebo odporúčať.

      

     Prvé stretnutie:

     Cieľom prvého stretnutia je vypočuť si vás a dohodnúť sa na tom, s kým a na čom budeme spolupracovať. 
     Na prvom stretnutí sa venujeme podmienkam spolupráce (očakávaniam od stretnutí, dohode na "téme" stretnutí, dohode o účastníkoch stretnutí, spôsobu práce psychológa, informovanému súhlasu so spoluprácou a niekedy už aj prvým nápadom na riešenie). To na čom sa dohodneme na prvom stretnutí sa však priebehu spolupráce podľa potreby a po vzájomnej dohode môže meniť. Na konci stretnutia sa môžeme dohodnúť na termíne ďalšieho stretnutia.

      

     Užitočné odkazy:

     https://eduworld.sk

     http://rozpravka.navrat.sk/kniznica/terapeuticke-rozpravky

     https://vztahovavazba.navrat.sk/videoserial/

     https://babalac.sk/filialna-terapia/

      

     Užitočná literatúra:

     Klub nerozbitných detí (Sedem vecí, ktoré pomôžu vašim deťom prežiť v modernej dobe) - Slávka Kubíková, 2018

     5 jazykov lásky pre deti - Gary Chapman, Ross Campbell, 2015

     Hranice a deti (Kedy povedať deťom áno, kedy povedať nie) - Henry Cloud, John Townsend, 2016

     Dosť bolo dokonalých detí -Jill Savage, 2015

     Na chvíľu Freudom (Filiálna terapia) - Eva Reichelová