• STRAVOVANIE

    Odhlasovanie zo stravy:  na tel.čísle:                 0944725536

                                                                na e- mail  adrese:        odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com

     

    Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred  k 25. dňu v mesiaci ako záloha  na nasledujúci mesiac

    na číslo účtu v tvare IBAN :       SK40 0200 0000 0025 1424 4853

     

    Denný poplatok za objednané jedlo vo výške zvoleného finančného pásma. Finančné pásmo II, VZN č.4/2019 platné od 1.9.2019, schválené 20.5.2019 MsÚ V.Šariš  

    Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením a všetky zariadenia  školského stravovania v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zverejnia túto výšku príspevku za jedno jedlo na viditeľnom mieste.

    Svoje dieťa prihlasujem na :

    A / Celodenné stravovanie   :  1,45  € + 0,20  € /režijné náklady na vydaný obed/  =   1,65  € na 1 deň

                                                  Preddavok na 1 mesiac je :   33,-- €

     B / Poldenné stravovanie:     Desiata + Obed + Réžia      :  0,36  € + 0,85 € +0,20 €  =  1,41 €  na 1 deň  

                                                  Preddavok na 1 mesiac je :   28,-- €              

                                                           Obed + Olovrant+ Réžia       :  0,85  € +0,24 € + 0,20 €   =  1,29 € na 1 deň

                                                  Preddavok na 1 mesiac je :    26,-- €

    C /  Predškoláci:                        1,65 € - 1,20 € /dotácia od štátu/0,45 €  na 1 deň

                                                  Preddavok na 1 mesiac je  :     9,-- €

     Predškoláci sú povinní zaplatiť jednorázový depozit 33,-- € v septembri, samozrejme

     okrem stravného 9,-- € pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tom prípade sa im stiahne

     za celodennú stravu plná suma, t.j. 1,65 € na deň z týchto peňazí. Za neodhlásenú stravu

     im dotácia 1,20 € od štátu nepatrí. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené zákonnému      zástupcovi pri vyúčtovaní na konci šk. roka.