• STRAVOVANIE

    Odhlasovanie zo stravy:  na tel.čísle:                 0944725536

                                                                na e- mail  adrese:        odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com

     

    Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred  k 25. dňu v mesiaci ako záloha  na nasledujúci mesiac

    na číslo účtu v tvare IBAN :       SK40 0200 0000 0025 1424 4853

     

    I.                   Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN obce/mesta) : III. Finančné pásmo, dodatok č. 20/2021 k VZN 7/2020 , platné od 1.9.2021, schválené 30.9.2021 MsZ V.Šariš

    Kategória stravníkov

    Finančný limit (nákup potravín)

    Čiastočné režijné náklady

    Stravný lístok celkom

    Mesačná platba bez dotácie

    Dotácia

    na stravu

    od 01.9.2021

     

    Mesačná platba

    s dotáciou

     

          Stravník

    dieťa MŠ

    1,54

    0,20

    1,74

    36 €

    1,30

    9 €

    Poldenný pobyt

    HN. predškoláci

    1,26

    0,20

    1,46

    31 €

    1,30

    4 €


    Predškoláci sú povinní zaplatiť jednorázový depozit 36 €  v septembri, samozrejme okrem stravného 9 € pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tom prípade sa im stiahne za stravu plná suma, t.j. 1,74 € na deň z týchto peňazí. Za neodhlásenú stravu im dotácia od štátu nepatrí. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené zákonnému zástupcovi na konci šk.roka.

     POZOR !

        Zákonní zástupcovia detí, ktoré počas šk. roka dovŕšia 6 rokov, sú povinní túto skutočnosť oznámiť ved. škol. jedálne,  či budú na nich ďalej poberať dotáciu od štátu na stravu, alebo daňový bonus, ktorý je výhodnejší a stravu budú hradiť v plnej výške, t.j. 1,74 € na 1 deň.

     II.                Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

    Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

    1. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
    2. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do jednorázových nádob v čase od 12,30 - do 13,00 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1).
    3. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje

      Forma odhlasovania zo stravovania:

    telefonicky na tel. č.:  0944 725 536 – deň vopred do 13,00 hod.

                sms správou na tel.čísle  : 0944 725 536 – deň vopred do 13,00 hod.

                emailom na adrese   :  odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com – deň vopred                            

    III.             Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

    Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,  a zároveň za splnenia týchto podmienok : dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.

    Dotácia (§ 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb. ) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa odseku III. bod 3.