•                                                                                         

   Zápis detí do Materskej školy Veľký Šariš v šk. roku 2022/2023

    

   Dieťa sa do Materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke Materskej školy.

   Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

   Termín prijímania

   Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú podávať v čase od 2.mája do 24. mája 2022.

   Slávnostný zápis sa uskutoční dňa 2.5.2022 od 16:00 hod do 18:00 hod

   Podávanie žiadosti:

   Rodič môže podať žiadosť:

   1) osobne

   2) prostredníctvom elektronickej prihlášky

   3) poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: Materská škola Veľký Šariš, A. Sládkoviča 10 082 21 Veľký Šariš

   4) e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na materskaskola.velkysaris@gmail.com  

   5) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

   6) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

   K zápisu je potrebné priniesť, alebo  doručiť poštou

   • Rodný list dieťaťa (kópia)         
   • Oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť, či už elektronickú prihlášku

                         alebo vypísané   tlačivo   Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktoré ste si vytlačili doma  

                          Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2022-2023

                                     

   Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

   Žiadosť podáva zákonný zástupca s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Rozhodnutie

   V zmysle zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom materskej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č.71/1967 Zb., Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

   Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa:

   • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
   • ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
   • ktoré nedovŕšilo 5. rok veku k 31. augustu 2022 a plní povinné predprimárne vzdelávanie na základe vyjadrenia CPPPaP,
   • ktoré má súrodencov v našej MŠ Veľký Šariš,
   • s trvalým pobytom vo Veľkom Šariši
   • ktoré doposiaľ nie je prijaté do inej materskej školy

   Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky by deti mali                          

   • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
   • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na toaletu)
   • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
   • mať osvojené základné stravovacie návyky (piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

    

    Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na: materskaskola.velkysaris@gmail.com, radi Vám odpovieme.

    

   Pre plynulý a bezproblémový priebeh zápisu si vopred vytlačte a vypíšte k zápisu žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, prípadne iné dokumenty pre školský rok 2022/2023. Získame tak čas potrebný pre osobný pohovor a diskusiu.

                                                                                                                                 Ďakujeme.