•                                                                                         

   Zápis detí do Materskej školy

   Dieťa sa do Materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke Materskej školy. Riaditeľka MŠ postupuje podľa ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020.

   1.1 Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou (elektronická prihláška,  prefotená žiadosť zaslaná na materskaskola.velkysaris@gmail.com), ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností Materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

   1.2 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

   1.3 Ak má zákonný zástupca možnosť navštíviť lekára, tak sa žiadosť podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

   1.4 Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok, t.j 2020/2021 vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 30. júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

   Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

   • ktoré  majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
   • s odkladom  povinnej školskej dochádzky,
   • s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
   • ktoré majú súrodencov v našej MŠ.
   •                             Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky by deti mali
   • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
   • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na toaletu)
   • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
   • mať osvojené základné stravovacie návyky (piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

   PRIEBEH ZÁPISU DIEŤAŤA DO MŠ

   Žiadosti o prijatie dieťaťa na školský rok 2020/2021 budeme prijímať

                                      od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020

   Možnosti sú nasledovné:

   1. Vhodiť oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť, či už elektronickú prihlášku alebo vypísané tlačivo, ktoré ste si vytlačili doma do schránky umiestnenej na bočnej bránke MŠ (pri záhradkách)   

      alebo

   2.  Vyplnenú žiadosť, ktorá je podpísaná oboma rodičmi oskenovať a poslať mailom na: materskaskola.velkysaris@gmail.com

   alebo

   3. V týždni od 11.mája 2020 do 15.mája 2020 budú v čase od 8:00- 15:00  k dispozícii tlačivá, ktoré môžu rodičia vypísať v priestoroch MŠ  (vonkajších alebo vnútorných, závisí od počasia) a vhodiť do pripravenej schránky.  Všetko za prísnych hygienických opatrení.

   Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na: materskaskola.velkysaris@gmail.com, radi Vám odpovieme.

    kolektív MŠ