•                                                                                         

   Zápis detí do Materskej školy Veľký Šariš v šk. roku 2021/2022

    

   Dieťa sa do Materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke Materskej školy.

   Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

   Termín prijímania

   Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 3.mája do 24. mája 2021.

   Podávanie žiadosti

   Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimoč stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 bude zápis prebiehať elektronicky a to on- line prostredníctvom:

   1) elektronickej prihlášky,  tu: elektronická prihláška

   2) e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na materskaskola.velkysaris@gmail.com  

   3) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy

   4) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

   5) poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: Materská škola Veľký Šariš, A. Sládkoviča 10 082 21 Veľký Šariš

   Ak to situácia dovolí, bude možné vyplniť a doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s ďalšími dokumentmi aj osobne v Materskej škole Veľký Šariš s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení. Termín a čas upresníme.

   K zápisu je potrebné doručiť dokumenty poštou, prípadne využiť schránku MŠ, ktorá je umiestnená na bočnej bránke MŠ (pri záhradkách)

   • Rodný list dieťaťa (kópia)
   • Oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť, či už elektronickú prihlášku alebo vypísané  tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktoré ste si vytlačili doma a doručili do schránky MŠ  
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

   Tlačivá na stiahnutie tu: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2021/2022

                                      Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

   Žiadosť podáva zákonný zástupca s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

   Rozhodnutia:

   V zmysle zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom materskej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č.71/1967 Zb., Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

   Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa:

   • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

   • ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

   • ktoré nedovŕšilo 5. rok veku k 31. augustu 2021 a plní povinné predprimárne vzdelávanie na základe vyjadrenia CPPPaP,

   • ktoré má súrodencov v našej MŠ Veľký Šariš,

   • s trvalým pobytom vo Veľkom Šariši

   • ktoré doposiaľ nie je prijaté do inej materskej školy

   Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky by deti mali                          

   • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
   • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na toaletu)

   • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou

   • mať osvojené základné stravovacie návyky (piť z hrnčeka, držať lyžicu...)

    

   Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na: materskaskola.velkysaris@gmail.com, radi Vám odpovieme.

    

    kolektív MŠ