• Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Preto ponúkame zmenu v  environmentálnom správaní detí, čím prispievame k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny, denne robíme kroky na zníženie ekologickej stopy.

                                                           Čo ponúkame

   - prevádzkovú dobu od 6:00 hod do 17:00 hod

   - spoluprácu a  konzultácie  so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa,

   - triedy podľa veku, kde deti pracujú v kolektíve rovesníkov

   - príjemné prostredie v triedach, kde sú zriadené tematické hrové kútiky

   - aktivity v spoločných priestoroch, kde sa deti stretávajú a vzájomne spolupracujú

   - kvalifikovaný pedagogický kolektív

   - priestranný areál so zeleňou, na ktorom sa deti môžu dosýta vyšantiť

   - hracie prvky na ihrisku, ktoré  poskytujú možnosti na rôznorodé pohybové aktivity, 

   - predplaveckú prípravu, ktorá u detí zlepšuje zdravotný stav, kompenzuje  psychické napätie, podporuje celkovú zdatnosť a správne návyky držania tela.

   - Športové aktivity

   - dopravné ihrisko na realizáciu dopravnej výchovy a rôznych projektov dopravnej výchovy

   - arborétum- časť vonkajšieho areálu, kde sa s deťmi venujeme bádateľskej činnosti, pozorujeme hmyz, rast rastlín, staráme sa o rastliny, bylinkový záhon......

   - rozvoj predčitateľskej gramotnosti

   - rozvoj finančnej gramotnosti

                                                 Sme zapojení do projektov:

   Zelená škola- ktorej cieľom je ochrana životného prostredia, separácia odpadov a zmena v environmentálnom myslení

   Dajme spolu gól- pravidelné pohybovo-športové aktivity s trénerom

                                            Záujmové krúžky v priestoroch našej Materskej školy    

   - tanečný a hudobný odbor v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Veľkom Šariši,                        

   - anglický jazyk v spolupráci so Súkromnou jazykovou školou,

   - náboženskú výchovu v spolupráci s farským úradom vo Veľkom Šariši

   - športový krúžok

   - ľudový krúžok

                                                   V našej Materskej škole

   - vzdelávame deti odborne, zážitkovo a interaktívne,

   - podporujeme všestranný rozvoj, zdravé sebavedomie, kreativitu a zvedavosť detí,

   - našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí