• Rada školy

  • V zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. po ukončení volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy MŠ Veľký Šariš, riaditeľ školy vyhlásil voľby pre nové funkčné obdobie na deň  13.11.2020, MŠ Veľký Šariš,  A. Sládkoviča 10

   Výsledky volieb pre obdobie: 11/2020 - 11/2024

   Delegovaní členovia do RŠ za zriaďovateľa Mesto Veľký Šariš:

   1. Ing. Jozef Demeter

   2. Štefan Krochmaľ

   3. PaedDr. Monika Rolíková

   4. Miroslav Skalka  

    za rodičov: 

   1. Mgr.  Dana Lombardo- predsedníčka RŠ

   2. Mgr. art. Miroslava Chovanová- zapisovateľka RŠ

   3. Ing. Katrína Pekárová

   4. Eva Hritzová

    

   za pedagogických zamestnancov:

   1. Mgr. Viera Sčisláková - podpredsedníčka RŠ

   2. Mgr. Tatiana Matejovská 

    za nepedagogických zamestnancov:

   1.  Martina Pavurová