• Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

   •  

    Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    Vďaka projektu v našej materskej škole Veľký Šariš vznikol inkluzívny tím v zložení školský psychológ a špeciálny pedagóg. Implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania sa zabezpečuje aj prostredníctvom podpory dvoch pedagogických asistentov.

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

                                                        

                                                                                 

     

    Všeobecné informácie o projekte

    • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
    • Kód projektu: 312011Y720
    • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05
    • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
    • Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
    • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
    • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
    • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
    • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
    • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.
    • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 40 mesiacov
    • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2019
    • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2022
    • Celková výška oprávnených výdavkov: 54 913 649,88 €
    • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%