• Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Katarína Adamovičová

     

    V materskej škole budem pôsobiť ako školský špeciálny pedagóg , ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového poradenstva a intervencie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení  

    Som tu tiež pre rodičov, pedagógov a pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu, či usmernenie pri riešení svojho problému.

    Konzultačné hodiny:  

    • utorok – streda  14:00 – 15:00 hod.
    • štvrtok – piatok: 7,15 – 8,00 hod.  
    • konzultácie v inom čase sú možné po vzájomnej dohode, ktoré sa môžu dohodnúť telefonicky alebo emailom.

     

    Kontakt: Tel. č. :  0950 301 606  

    E-mail :   spec.pedagog.msvelkysaris@gmail.com 

    Pracovňa školského špeciálneho pedagóga:  hlavná budova školy, na poschodí, pri 6. a 7.triede

     

    Moja špeciálnopedagogická činnosť na škole je zameraná na štyri oblasti:

     

    Práca s deťmi

    Práca školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na priamu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počas individuálnej intervencie a reedukácie sa  budeme venovať rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Ako pomôcky pri práci využíva odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne edukačné počítačové programy a  špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom.

    Obsah jednotlivých cvičení je vyberaný z odbornej a časopiseckej literatúry, internetu i z odborno-metodického materiálu „Poruchy učenia a správania“, Sindelár, Raabe a iné.

     

    Spolupráca s rodičmi

    Termín na konzultáciu so špeciálnym pedagógom si rodičia dohodnú  podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností  a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa  pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

     

    Spolupráca s učiteľmi

    Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom učiteľov v MŠ. Počas konzultácie hľadajú vhodný spôsob práce s dieťaťom, riešia špecifické problémy vyplývajúce z jeho diagnózy.

     

    Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

    Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s ostatnými poradenskými zariadeniami predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

     

    Medzi deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami patria:

     

    deti so zdravotným znevýhodnením

    • so zdravotným postihnutím – s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
    • chorí alebo zdravotne oslabení
    • s vývinovými poruchami
    • s poruchou správania

    deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

    deti s nadaním

     

    Medzi najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia patria:

     

    Dyslexia – vývinová porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu  

     

    Dysgrafia - vývinová porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

     

    Dysortografia - vývinová porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

     

    Dyskalkúlia – vývinová porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

     

    Dyspraxia - vývinová porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

     

    ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou   

     

    Ak máte viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, rada sa s Vami stretnem osobne, môžeme komunikovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

     

     

    „Vstúp, tu si ctíme odlišnosti, tu môžeš byť, aký si.“ 

                                                                                   (Corber)