• Poplatky

   • ŠKOLNÉ 

    (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole),

    na základe  VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl sa mení výška finančného príspevku  na jedno dieťa v MŠ   

      1. 20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021 

      2. sumou 1€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu

         počas letných prázdnin

    Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci  

                                            na č. účtu: SK12 0200 0000 0025 1426 4854

    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa § 28, bod 6)
     
    a)  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
    b)  ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,32)
    c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
    •  

     STRAVOVANIE

     Odhlasovanie zo stravy:  na tel.čísle:                  0944725536

                                                         na e- mail  adrese:      odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com

      

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred  k 25. dňu v mesiaci ako záloha  na nasledujúci mesiac

     na číslo účtu v tvare IBAN :       SK40 0200 0000 0025 1424 4853

      

     I. Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN obce/mesta) : III. Finančné pásmo, dodatok č. 20/2021 k VZN 7/2020 , platné od 1.9.2021, schválené 30.9.2021 MsZ V.Šariš

     Kategória stravníkov

     Finančný limit (nákup potravín)

     Čiastočné režijné náklady

     Stravný lístok celkom

     Mesačná platba bez dotácie

     Dotácia

     na stravu

     od 01.9.2021

      

     Mesačná platba

     s dotáciou

      

           Stravník

     dieťa MŠ

     1,54

     0,20

     1,74

     36 €

     1,30

     9 €

     Poldenný pobyt

     HN. predškoláci

     1,26

     0,20

     1,46

     31 €

     1,30

     4 €

      

     Predškoláci sú povinní zaplatiť jednorázový depozit 36 €  v septembri, samozrejme okrem stravného 9 € pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tom prípade sa im stiahne za stravu plná suma, t.j. 1,74 € na deň z týchto peňazí. Za neodhlásenú stravu im dotácia od štátu nepatrí. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené zákonnému zástupcovi na konci šk.roka.

      POZOR !

         Zákonní zástupcovia detí, ktoré počas šk. roka dovŕšia 6 rokov, sú povinní túto skutočnosť oznámiť ved. škol. jedálne,  či budú na nich ďalej poberať dotáciu od štátu na stravu, alebo daňový bonus, ktorý je výhodnejší a stravu budú hradiť v plnej výške, t.j. 1,74 € na 1 deň.

      II.                Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

     Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

     1. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)
     2. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do jednorázových nádob v čase od 12,30 - do 13,00 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1).
     3. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje

     Forma odhlasovania zo stravovania:

     telefonicky na tel. č.:  0944 725 536 – deň vopred do 13,00 hod.

                 sms správou na tel.čísle  : 0944 725 536 – deň vopred do 13,00 hod.

                 emailom na adrese   :  odhlasovanie.msvelkysaris@gmail.com – deň vopred                            

     III.             Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,  a zároveň za splnenia týchto podmienok : dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.

     Dotácia (§ 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb. ) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa odseku III. bod 3.