•                                                   Voľné miesta na našej škole

  • Mestský úrad vo Veľkom Šariši informuje o voľnom pracovnom mieste:
   Organizačná zložka : Oddelenie ekonomické
    

   Pracovná pozícia: Referent účtovníctva Materskej školy a správy majetku mesta
   Náplň práce:
   - vedenie účtovníctva , vedenie kompletnej personálnej a mzdovej agendy rozpočtovej
   organizácie Materská škola vo Veľkom Šariši ,

   - účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka, dokladová inventarizácia,
   -odoslanie rozpočtu a výkazov do systému RIS.SAM za rozpočtovú organizáciu
   - zúčtovanie vzájomných finančných vzťahov so ŠR, EÚ, VÚC, miest a obcí
   - zúčtovanie príspevkov z rozpočtu mesta
   - spracovanie objednávok a zverejnenie na webovej stránke mesta
   - vystavovanie a účtovanie odberateľských faktúr
   - účtovanie bankových výpisov, dodávateľských faktúr
   - spracovanie školských výkazov
   - evidencia majetku mesta a rozpočtovej organizácie,
   - vedenie účtovnej agendy týkajúcej sa majetku - odpisy, vyraďovanie, zaraďovanie a pod.
   - inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
   Požadované vzdelanie:
   min. úplné stredoškolské ekonomického zamerania
   Požadované odborné znalosti:
   Podvojné účtovníctvo – pokročilý
   Microsoft Excel základy
   Microsoft Word - pokročilý
   Ostatné požiadavky na zamestnanca:
   - zodpovednosť, flexibilita
   - precíznosť a samostatnosť
   - profesionalita
   - vlastná iniciatíva a ochota pracovať a učiť sa nové veci
   Prax vo verejnej správe výhodou.
    

   Uchádzač na obsadenie pracovnej pozície zašle do 29.4.2022 profesijný životopis vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov a žiadosťou o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom na e-mailovú adresu:
   podatelna@velkysaris.sk a materskaskola.velkysaris@gmail.com
    

   Oslovení budú uchádzači, ktorí spĺňajú požadované vzdelanie a odborné znalosti.
   Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých záujmov bude zamestnanec zaradený do 6. platovej triedy a prislúchajúcemu platovému stupňu. Po uplynutí skúšobnej doby s osobným ohodnotením v závislosti od dosahovaných výsledkov pri plnení pracovných povinností.