•                                                   Voľné miesta na našej škole

  •  

                                              Učiteľ/ka MŠ

   • Úväzok: 100%
    Dátum nástupu:  2. 11. 2021
   •  
   • Požiadavky:
   • samostatnosť, kreativita, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, nadšenie, spolupráca s rodičmi .
   • Znalosť práce s PC.

    Kvalifikačné predpoklady:
    V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinnej od 15.1. 2020.

    Požadované doklady:
    - žiadosť o prijatie do zamestnanie (mailom, poštou),
    - profesijný životopis a motivačný list,
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka,
    - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

    Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 738,50 € .
    
   Žiadosti s dokladmi posielajte mailom na: materskaskola.velkysaris@gmail.com do 26.11 . 2021
   Kontaktujeme iba vybraných uchádzačov.
   PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka školy, tel. číslo: 0911215933