•                                                   Voľné miesta na našej škole

  • Ekonóm/ Ekonómka

    Materská škola, Veľký Šariš

   Informácie o pracovnom mieste

   Miesto výkonu práce
   A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
   Termín nástupu
               ihneď
   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
   15.12.2022
   Počet pracovných miest: 1
   Rozsah úväzku
   100% 

   Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ekonóm: Ukončené minimálne úplné stredoškolské ekonomické vzdelanie

   Výberové kritéria na pracovnú pozíciu:

   Pracovné skúsenosti, prax v oblasti ekonomiky, personalistiky, účtovníctva, rozpočtovníctva

    Administratívne a ekonomické znalosti, registratúra, pokladňa, 

   Práca s PC – užívateľské ovládanie PC- Microsfot Word, Microsfot Excel, práce s internetom, práca so softvérom na spracovanie účtovníctva  a personalistiky Urbis–výhodou.

   znalosti zákonov:  Zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, analytické a logické schopnosti, flexibilita a kreativita, samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

   zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

   životopis uchádzača
   doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní(fotokópia)
   iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne)
   prehľad ekonomickej / účtovnej praxe
   čestné prehlásenie o bezúhonnosti
   súhlas so spracovaním osobných údajov
   zdravotná spôsobilosť
    
   Platové podmienky: 
   podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov + dohoda
    
   Riaditeľstvo MŠ bude kontaktovať iba úspešných uchádzačov.

   Termín posielania žiadostí: do 15.12.2022.

   Pohovory: po 15.12.2022.

   Kontaktné informácie

   Adresa školy 
   Materská škola
   A. Sládkoviča 10
   08221 Veľký Šariš
   kontaktná osoba: PaedDr. Janka Ščerbáková 0911215933