• VÁŽENÍ RODIČIA

     • Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť :

      2r.-4r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                    - pyžamo

                    - vrecúško s náhradnými vecami (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchky, ponožky)

                    - vlhčené obrúsky

                    - vlhčený toaletný papier, hrebeň

      4r.-5r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - hrebeň

      5r.-6r. : -  prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - úbor na cvičenie (tričko, kraťasy, ponožky, vhodná obuv na cvičenie)

                   - hygienické potreby (hrebeň, zubnú kefku, pastu, pohárik)

       

      ĎAKUJEME :) 

      kolektív MŠ Veľký Šariš

       

       

     • STRAVOVANIE

     • OZNAM

                  Na základe hlasovania o VZN zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši dňa 20.5.2019, Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje

                  Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Šariš č.1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš v znení VZN č.9/2011 a č.9/2012.

                  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy na vydané jedlo za deň mesto stanovuje v zmysle platných finančných pásiem nákladov Ministerstva školstva SR, ktoré určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov a to v rozsahu 2. Finančného pásma.

                  Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije na prevádzkové náklady zariadení školného stravovania, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školného stravovania.

      Preddavkové  platby od 1.9.2019:

      MŠ denná :    - desiata: 0,36 €

                              - obed: 0,85 €

                              - olovrant: 0,24€

                              - réžia: 0,20€

                                Spolu za 1 deň: 1,65 €

                                Preddavok na mesiac: 33€

       

      Predškoláci:   1,65€ - 1,20€ (dotácia od štátu) = 0,45€ na deň

                              Preddavok na mesiac: 9€

      Predškoláci musia zaplatiť jednorázový depozit vo výške 33€ pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tomto prípade sa im stiahne za celodennú stravu plná suma, t.j. 1,65€ na deň. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené pri vyúčtovaní na konci školského roka.

       

      Vo Veľkom Šariši, 25.6.2019                                        Katarína Szabóová                                                  Vedúca školskej jedálne

     • POPLATKY

     •       ŠKOLNÉ

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje, že ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2019 mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa od 1.9.2019 prispievať sumou:

      1. sumou 25€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,
      2. sumou 15€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,
      3. sumou 1€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

      Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu:

      SK12 0200 0000 0025 1426 4854

       

      Príspevok podľa odseku 1. predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

      a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      riaditeľka MŠ Veľký Šariš

       

     • ZBERNÉ TRIEDY

     • OZNAM

      Riaditeľstvo Materskej školy  vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že

      schádzanie v čase od 06:00 – 07:05 a rozchádzanie detí v čase od 15:45 – 17:00 bude v školskom roku 2019/2020

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Žiadame rodičov, ak majú deti umiestnené v oboch častiach MŠ, aby nevyužívali prechodovú chodbu medzi časťami budov MŠ z dôvodu dodržiavania HACCP.

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš