• Preventívne testovanie detí

     • ilí rodičia, 
      v snahe zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov MŠ a z dôvodu objavujúcich sa prípadov, kedy je rodič negatívne a dieťa pozitívne testované na koronavírus, upriamujeme Vašu pozornosť na potrebu otestovať Vaše dieťa na prítomnosť koronavírusu. Týmto dotazníkom vyjadrite svoj súhlas resp. nesúhlas s dobrovoľným pravidelným testovaním Vášho dieťaťa na Covid-19, ktoré zabezpečíte Vy ako rodič. Dotazník vyplňte najneskôr do 17.03.2021 do 15:00hod. Prosíme o reakciu najmä rodičov detí, ktoré momentálne navštevujú MŠ. Len spoločnými silami dokážeme zabrániť šíreniu koronavírusu.

      DOTAZNÍK - https://forms.gle/P4aetP3UNrcxC1az5

      Materská škola neplánuje ani nebude vykonávať žiadne testovanie detí. Z dôvodu vzniknutej situácie, kedy sú pozitívne testované detí na COVID-19,pričom ich rodičia sú negatívni, ako možné riešenie situácie vidíme  dobrovoľné testovanie detí navštevujúcich MŠ. Toto dobrovoľné testovanie zabezpečia deťom rodičia testom, aký si sami zvolia ( antigénový v MOM, test z lekárne).

      ĎAKUJEME 

       

     • OZNAM

     • Oznam k prevádzke od 8.3.2021

      Výchovno- vzdelávací proces pre deti  Materskej školy je zabezpečený prednostne pre deti, ktoré sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a to na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovaným pod č.: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 02.03.2021.

      Výchovno- vzdelávací proces v rámci personálnych, materiálnych a priestorových možností a kapacít zariadenia bude zabezpečený pre deti zariadenia tak, ako v predchádzajúcom týždni.

      O zmenách budeme priebežne informovať.

      PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Vážení rodičia budúcich prvákov

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ Veľký Šariš  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční online formou od 01. 04. 2021.

      Elektronická prihláška bude zverejnená na stránke základnej školy.

      Pokiaľ sa zmení epidemiologická situácia na Slovensku, zápis do 1. ročníka sa uskutoční prezenčnou formou v ZŠ (termín upresníme). Potrebné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

      Ak Vaše dieťa dovŕši k 31. 08. 2021 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či uvažujete o odklade školskej dochádzky.  

      Pri dieťati, ktoré do ZŠ nastupuje po odklade školskej dochádzky, a teda už je zapísané, sú zákonní zástupcovia v termíne od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 povinní vypísať a zaslať dokumenty uvedené na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Materskej školy, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktoré bude platné od 8.3. 2021 oznamuje, že od 03. 03. 2021 bude prebiehať výchovno- vzdelávací proces  rovnako ako 1.- 2. marca 2021 a momentálne sa do 5.3.2021 nebude nič meniť.  

      Naďalej platí negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní a všetky protipandemické opatrenia.

      Klik na link MŠVVaŠ: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/481790289856589/

      O platnosti  informácií, ktoré sú nižšie, budeme informovať, ihneď ako budú platné. 

      Možnosť prezenčnej výučby v materských školách  bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska

      (len zamestnanci kritickej infraštruktúry,  policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.

      Podmienkou nástupu žiakov do školy je potvrdenie o tom, že daní rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať z domu  /viď príloha, čakáme na zverejnenie MŠVVaŠ SR/.

      V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie, starší ako 7 dní. 

      Viac informácií tu: https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/ 

     • OZNAM

     • Milí rodičia       

      vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid- 19  Vás žiadam, aby:

      - ste  ste sa správali zodpovedne,

      - dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a

      - do MŠ priviedli zdravé dieťa

      -  do MŠ priviedli deti len z rodín, kde  všetci členovia mejú negatívny výsledok testu.

      Ak bol  test na Covid-19 u niektorého z členov domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v domácej karanténe min.10 dní, podľa pokynov ošetrujúceho lekára, RÚVZ.

      Odpovede na otázky  nájdete na:    https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/

      Pri návrate dieťaťa do školského zariadenia  z karantény v prípade pozitívneho testu v rodine, treba priniesť "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do Materskej školy   odovzdá po každom prerušení trvajúcom viac ako 3 dni učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti-

      tlačivo tu:  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-1.docx

       

                 PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      naše prevádzkové možnosti nám od pondelka 1.marca 2021 dovoľujú otvoriť ďalšiu triedu. Na základe našej stratégie plánujeme obnoviť prezenčný výchovno-vzdelávací proces  pre deti predškolákov zo 4., 6. a 7. triedy a samozrejme pokračuje v triedach 5 a 8.

      Vyplnením tohto formulára svoje dieťa záväzne prihlásite - https://forms.gle/gnZ5WJsVDKfZnoa37 

      Formulár je potrebné vyplniť do stredy 24.02.2020 do 10:00hod. Nie je potrebné, aby sa prihlasovali deti, ktoré v tomto čase MŠ už navštevujú. Ďalšie deti  príjmeme podľa stratégie a na základe voľných kapacít.

      Stratégia postupného obnovovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre:
      1. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tým, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu 
      2. Deti v predškolskom veku
      3. Deti rodičov pracujúcich z domu
      4. Deti rodičov na materskej dovolenke/ dlhodobo nezamestnaných.

      Ďakujeme za pochopenie

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠ SR, v súvislosti s pravidelným pretestovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš zabezpečujeme testovanie  zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ.

       

      Testovanie  zákonných zástupcov žiakov a detí MŠ, ZŠ, ZUŠ (mimo elokov. pracovísk ZUŠ) prebehne

       na mobilnom odberovom mieste v telocvični ZŠ Veľký Šariš, Školská 29

      dňa 13. 02. 2021 (sobota)

      od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

      Na testovanie je potrebné zaregistrovať sa v rezervačnom systéme.

      Link na rezervačný systém  pre rodičov zverejníme na webovom sídle školy vo štvrtok 11. 02.2021.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      prevádzka MŠ sa obnoví od stredy 10.2.2021. Prevádzkové dôvody nám však momentálne neumožňujú obnoviť prevádzku  v plnej kapacite. Preto bude  prevádzka MŠ prednostne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.   

      Prevadzka_MS_od_10.2.2021.pdf

      O zmene budeme včas informovať.

     • Oznam

     • OZNAM O ZMENE  výšky príspevkov na čiastočnú úhradu (školné)

      od 1. 1.2021

      Oznamujeme rodičom, že na základe  VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl sa mení výška finančného príspevku  na jedno dieťa v    

                                        20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021 

      Finančný príspevok  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je prijaté do MŠ.

      VZN_skolske_prispevky.pdf