• Informácia k poskytnutiu dotácií na stravu

     • Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“).

      V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, kde si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa.

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne).

      Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

      • Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu
      • k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť do 1. augusta 2022 (mailom alebo vhodením do schránky):

      • potvrdenie, že ide o dieťa v HN,
      • potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM,
      • nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus.
      • tlačivá nižšie:
      •  cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx
      • Formular_na_posudenie_prijmu.docx
     • Certifikát a vlajka ZELENÁ ŠKOLA

     • S radosťou Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Rady hodnotiteliek Zelenej školy z 24. 6. 2022 naša materská škola splnila podmienky a bude jej udelený medzinárodný certifikát a vlajka Zelenej školy/Ecoschool. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné "envirodobrodružstvá". Správu z hodnotenia si môžete pozrieť na webstránke TU.