• Zápis detí do Materskej školy

     • Od pondelka 11.mája 2020 do piatka 15.mája 2020  Vám milí rodičia budeme k dispozícii  v čase od 8:00- 15:00  pripravené sú tlačivá, ktoré môžete vypísať v priestoroch MŠ  (vonkajších alebo vnútorných, závisí od počasia), pomôžeme Vám s vyplnením elektronickej prihlášky. 

      Vyplnené prihlášky nám môžete v tomto týždni doručiť osobne, alebo aj vhodiť do pripravenej schránky.  Všetko za prísnych hygienických opatrení.

     • Staviame snehuliaka

     • Konečne k nám zavítala pravá zima a všetkých navôkol obdarila snehovou nádielkou.Keďže najväčšiu radosť zo snehu majú poväčšine vždy tí najmenší, štvrtkový pobyt vonku sa niesol v znamení stavania snehuliakov. Športovo-pohybová akcia "Postavme si snehuliaka" zaujala deti všetkých vekových skupín. Jednotlivé triedy, za pomoci pani učiteliek,vytvorili na školskom dvore krásne zimné postavičky, s ktorými sa následne aj odfotili.Cieľom tejto aktivity bolo hrať sa so snehom,stavať z neho a vedieť sa zapojiť do tímovej práce,čo sa nám všetkým určite podarilo.S červenými líčkami vyštipanými od zimy a s úsmevom na tvári sme spokojne zasadli k chutnému obedu.M.Exenbergerová.

     • Čítajme spolu

     • Veľmi nás teší, že sa s nami zapájate do súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Deti nám prinášajú svoje kresby rozprávok, ktoré doma čítate. Súťaž bude trvať až do 15.3.2020,ale čím viac kresieb nakreslíme, tým väčšiu šancu na výhru máme.

      Týždeň hlasného čítania v dňoch 20.-24.1.2020 nám  obohatili svojou návštevou rodičia, babky, starší  súrodenci,  ktorí nám v dopoludňajších hodinách venovali svoj čas a prišli k nám do tried. Deti
      sa započúvali do ruského príbehu o dievčatku „Snehulienke“, kde prevládala túžba po rodine, šťastí a láske.

      V inej rozprávke „O rukavičke“ sa deti utvrdili, že pomoc priateľovi v núdzi stále hreje pri srdci. Zážitky z počúvania deti preniesli na papier a zrodili sa u nás rozprávkové postavy a predmety.

      T

     • Týždeň hlasného čítania

     • Milí rodičia,týždeň od 20.-24.1.2020 je venovaný „Hlasnému čítaniu deťom“. Dajme deťom najavo, žečítanie je príjemná činnosť. Strávte s nimi nádherné chvíle pri čítaní. Vypestujete tak u detípozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Vyplatí sa vám to! Deti budú šťastnejšie, budúdosahovať v škole lepšie výsledky a čítanie im bude prinášať radosť po celý život.Naša materská škola sa zapojila do IX. ročníka súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Projekt jezameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi deťmi. Stačíak po prečítaní rozprávky doma, deti nakreslia na papier obrázky, ktoré s rozprávkou súvisia.Dieťa odovzdá kresbu pani učiteľke v triede a my kresby odošleme do súťaže, kde môžemevyhrať balíček detských kníh, sladkostí, dokonca tablet pre našu školu.

      Milí rodičia,týždeň od 20.-24.1.2020 je venovaný „Hlasnému čítaniu deťom“. Dajme deťom najavo, že čítanie je príjemná činnosť. Strávte s nimi nádherné chvíle pri čítaní. Vypestujete tak u detí pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Vyplatí sa vám to! Deti budú šťastnejšie, budú dosahovať v škole lepšie výsledky a čítanie im bude prinášať radosť po celý život.Naša materská škola sa zapojila do IX. ročníka súťaže „Vráťme knihy do škôl“. Projekt je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi deťmi. Stačí ak po prečítaní rozprávky doma, deti nakreslia na papier obrázky, ktoré s rozprávkou súvisia.Dieťa odovzdá kresbu pani učiteľke v triede a my kresby odošleme do súťaže, kde môžeme vyhrať balíček detských kníh, sladkostí, dokonca tablet pre našu školu.

     • ZELENÁ ŠKOLA - týždeň separácie a recyklácie skla

     • V dňoch od 13. do 17. januára sme všetci v materskej škole Štvorlístok boli oblečení v zelenom.
      Nemali sme práve karneval, bol symbolom separácie skla.
      Sklo - podobne ako papier, či plasty je každodennou súčasťou nášho života. Odoláva  prírode 4 000
      rokov. Všetok sklenený odpad sa však dá donekonečna recyklovať. Je iba na nás, či skončí na
      smetisku, alebo sa s ním stretneme opäť v podobe nového pohára, fľaše, či vázy.
      Aj z týchto dôvodov sme sa v rámci aktivít Zelenej školy - recyklácii skla  venovali celý týždeň.
      Začali sme úplne netradične. Každá trieda našla na zemi pohodenú sklenenú fľašu s odkazom.
      Bol v ňom príbeh o stratenej fľaši, ktorá potrebovala pomoc. Hľadala deti, ktoré by vedeli, ako sa
      sklo správne separuje.  Odkaz vo fľaši priniesol deťom aj niekoľko úloh, prostredníctvom ktorých
      spoznávali možnosti triedenia skla doma a v MŠ, oboznamovali sa so spôsobom recyklácie na
      Slovensku a dôvodmi, prečo je nevyhnutné sklo separovať.
      Prostredníctvom zážitkového učenia boli deti vedené k praktickým skúsenostiam pri triedení
      a recyklácii skla. Nepotrebné sklo odnášali do zelených nádob v triedach a v okolí materskej školy,
      navštívili obchod, kam zaniesli nájdenú sklenenú fľašu, aby neskončila na smetisku.
      Do aktivít sme zapojili aj rodičov, ktorým deti s radosťou odovzdávali svoje poznatky o triedení
      a recyklácii skla.
      Bol to zaujímavý týždeň, ktorý sme ukončili veselou piesňou o triedení odpadu.
      Cieľom Zelenej školy je rozšíriť povedomie detí, rodičov,  pedagógov a širšej verejnosti
      o možnej minimalizácii a separácii komunálneho odpadu.
      Separáciou a recykláciou skla chránime životné prostredie a naše prírodné zdroje.
      Pevne veríme, že naše úsilie nebolo zbytočné a oporu nájdeme nielen v rodičoch, ale aj v širokej
      verejnosti.  

            Mgr. Bibiana Dziaková

       

     • Divadielko Gašparko

     • Tento týždeň  sa v Materskej škole  niesol témou : "Rok má 12 mesiacov", ktorú vo vianočnej  atmosfére  ukončilo v piatok 10. januára predstavenie divadielka Gašparko s názvom: " O 12 mesiačikoch. "

      Marionety, kulisy,  hudba  a náučný scenár vedeli upútať malého diváka a ponúknuť mu pohľad na dve rozdielne hodnoty, priestor pre kritické myslenie. Tak ako v každej rozprávke aj tu dobro zvíťazilo a veríme, že aj v srdciach našich detí, ktoré z predstavenia odchádzali s predsavzatím robiť dobro, byť k sebe milí a snažiť sa byť tu jeden pre druhého.

       

     • Zber papiera

     • Od októbra 2019 do 1. decembra 2019 sa mohli rodičia aj deti zapojiť do zberu papiera. Podarilo sa  nám vyzbierať 516 kg papiera, ktorý sme vymenili za toaletný papier.  Dostali sme 129 kotúčov 2 vrstvového toaletného papiera, ktorý má 200 útržkov. Ďakujeme.

     • Návšteva policajtov

     • Dopravná výchova je súčasťou tematických plánov nášho vzdelávacieho programu a preto pani učiteľka Katka pozvala vo štvrtok 28.11.2019 na návštevu  do 5.triedy policajtov, ktorí zážitkovou formou deťom vysvetlili náplň ich práce, ale aj ako sa deti majú správať na ceste. Mali možnosť vyskúšať si ich pracovné prostriedky, no najzaujímavejšie pre deti bolo policajné auto, majáky a možnosť hlásenia do vysielačky. Za to, že deti boli aktívne, zapájali sa do diskusie dostali od pánov policajtov reflexné pásiky a pexeso s dopravnými značkami. 

     • Týždeň venovaný minimalizácii a separácii plastov

     • 18.11.-22.11.2019

      Jednou z profilácií Materskej školy vo Veľkom Šariši je zameranie na environmentálnu výchovu
      prostredníctvom programu Zelená škola. Podporuje u detí  kladný vzťah k prírode, k životnému
      prostrediu, k sebe tak, že dieťa nadobudne schopnosť chápať,   analyzovať a hodnotiť vzťah medzi
      človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Naučí sa separovať odpad, pričom zároveň chápe
      potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
      Žijeme v dobe plastovej. Plast je neodmysliteľnou súčasťou nášho života a uľahčuje nám život. Stretávame
      sa s ním na každom kroku, nájdeme ho dokonca v našom oblečení a kozmetike. Preto sme sa rozhodli
      venovať tento týždeň práve plastom, ktoré zamorujú našu planétu Zem.
      Symbolom týždňa separácie plastov bolo nosenie žltého trička. Deti, učiteľky a celý kolektív materskej školy
      dávali týmto najavo svoju spolupatričnosť. Pani kuchárky celý týždeň varili tak, aby minimalizovali plastový
      odpad pri príprave jedál. Deti prostredníctvom pripravených zmyslových hier mali možnosť prírodu
      intenzívnejšie precítiť a lepšie ju pochopiť. Získali množstvo vedomostí, zručností a návykov, ktoré
      formovali ich postoje a správanie voči prírode.
      Prostredníctvom video nahrávky: „Ako si zvieratká v lese poriadok urobili“ sa deti dozvedeli, ako vplýva na
      zvieratká v lese odpad, ktorý tam po sebe zanechávajú neposlušní turisti. Aký význam má les pre zvieratká aj
      pre ľudí.
      Poznatky a skúsenosti detí preverila návšteva uja Dana a jeho kamaráta Filipka. Naučila deti, ako sa
      k prírode správať ohľaduplne, ako majú správne separovať odpad do separačných nádob a spoločne si
      zopakovali, aký druh odpadu patrí do jednotlivej zbernej nádoby. Pripravené vyrobené kontajnery farebne
      správne rozlíšili.
      Spoznávali rôzne druhy odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad a elektroodpad. Utvrdili si vedomosti,
      že dôsledné triedenie odpadu umožňuje i jeho recykláciu. Preto je jeho zber veľmi dôležitý. Môžeme tak
      odpad recyklovať, znovu využiť materiály a byť tak šetrní k nášmu životnému prostrediu. Ochranu
      životného prostredia si deti overovali aj priamou prácou v teréne. Počas vychádzky deti z celej materskej
      školy svojimi šikovnými rukami vyčistili areál aj blízke okolie materskej školy. Nazbieraný odpad potriedili
      do príslušných separačných nádob.
      Pri výchove je dôležité dávať deťom príklad a to svojim správaním a jednaním, viesť ekologický spôsob
      života a popri tom dbať aj na úroveň medziľudských vzťahov medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi navzájom.
      Prostredníctvom týchto aktivít sme umožnili deťom pochopiť, že sú súčasťou prírody, v ktorej existuje
      mnoho vzájomných vzťahov.
      Nastal čas, kedy môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistoty životného prostredia. Zodpovedným prístupom
      k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým  vplyvom na životné prostredie, ktorého
      súčasťou sme všetci.
      Mgr. Eva Palaščáková
      uč. 1. triedy

       

     • BUBNOVAČKA 19.11.2019 v našej Materskej škole

     • Najväčšia BUBNOVAČKA roka 2019

      Aj Materská škola Veľký Šariš sa zapojila do najväčšej BUBNOVAČKY roka 2019

      Aby sme bubnovaním upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvorili v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela 19. novembra 2019 v Materskej škole Veľký Šariš v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h., pretože tento deň je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

     • Bubnovačka

     • Aj naša Materská škola za zapojí do  Národného projektu- Podpora ochrany detí pred násilím. Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiesty krát.

     • Na návšteve v knižnici

     • V rámci predčitateľskej gramotnosti 6. novembera 2019 naši predškoláci navštívili knižnicu. Pani knihovníčka Karin Peregrínová  oboznámila deti  s knižnicou a jej činnosťou, vysvetlila rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Prečítala  rozprávkový príbeh o  Emke a lesných zvieratkách a pripravila pre deti zvedavé otázky. Ďakujeme

     • Týždeň venovaný separácii papiera

     • Materská škola Veľký Šariš je šiesty rok zapojená do projektu Zelená škola a v rámci tretieho
      certifikačného obdobia je jej hlavnou témou separácia odpadu. V mesiaci október od 21.10. do 25.10. 2019  sme  s deťmi absolvovali týždeň venovaný minimalizácii, separácii a recyklácii papiera.
      Deti spolu s učiteľkami nosili modré tričká ako znak separácie papiera. Týždeň sa začal
      rozprávkovým príbehom o lesnom kráľovstve a princeznej Lesanke, ktorá žiadala deti
      o pomoc. V jednotlivých úlohách sa deti oboznamovali s triedením papiera, ale aj iného
      odpadu prostredníctvom videí, hier, názorných ukážok ale aj aktívnym zapájaním sa do zberu
      a triedenia odpadov v okolí školy. Pri príležitosti stredoeurópskeho dňa stromov ( 20.10. ) sa
      deti snažili pripraviť stromčeky na zimný spánok a hrabali lístie na dvore. Cieľom tohto
      týždňa bolo oboznámiť deti s minimalizáciou a separáciou papiera, dôležitosťou ochrany
      našej planéty pred narastajúcim množstvom odpadov a poukázať na správnu starostlivosť
      o stromy v našom okolí. Veríme, že sme svojimi aktivitami prispeli k zníženiu tvorby
      odpadov, čistejšiemu okoliu nášho mesta a inšpirovali tak aj ostatných obyvateľov, aby sa
      nám žilo lepšie v tom našom Šariši.

      Mgr. Júlia Pavliková

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že z dôvodu zníženého počtu detí v triedach (riaditeľské voľno v ZŠ Veľký Šariš dňa 29.10.2019 a jesenné prázdniny v dňoch 30.10.2019-31.10.2019) bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v:

      3. triede- hlavný vchod - prízemie vpravo pre deti z tried 1 - 4

      4. triede- hlavný vchod - prízemie  vľavo pre deti z tried  1 - 4

      6. triede- bočný vchod - poschodie vľavo pre deti z tried  5 - 7

      Ďakujeme

     • Rozprávka od starej mamy

     • Do našej Materskej školy prijali pozvanie starí rodičia, a prišli k  vnúčatám priamo do tried. Babky nám prečítali rozprávku o neposlušnom dievčatku, ktoré nakoniec pochopilo, že starí rodičia si zaslúžia našu pomoc, úctu a vďaku. Deti  sa v rámci predčitateľskej gramotnosti učili aktívne počúvať. Ďakujeme babkám, že si  pre nás našli čas.