• Jesenné fotenie

     • Milí rodičia,

      V piatok 25.10. 2019 prebehne jesenné fotenie detí, ktoré bude realizovať firma SUNGRAFI .

      Fotografovať budú plošne všetky deti, oblečenie majú zabezpečené.

      V prípade, že nemáte záujem o toto fotenie Vášho dieťaťa, oznámte to prosím triedenej učiteľke.  

      ĎAKUJEME

     • Exkurzia v kováčskej dielni

     • V blízkosti našej Materskej školy vykonáva svoju činnosť miestny umelecký kováč pán Radovan Mochňacký. S predškolákmi sme navštívili jeho dielňu - dielňu umeleckých kováčov, kde nám ochotne predviedli svoje zaujímavé remeslo. Deti si mali možnosť vypočuť zaujímavosti o kováčskom remesle, popozerať nástroje, ktoré kováč potrebuje ku svojej práci a prezrieť si ich zaujímavú prácu. Lesná rodinka, lev, vianočné hviezdy, stromčeky, očarili malých návštevníkov. Návšteva dielne bola príjemnou aktivitou a deti videli opäť niečo zaujímavé a nové. Veľmi sa tešíme na prekvapenie do nášho arboreta, ktoré nám pán kováč už chystá.
      Ďakujeme za Vašu trpezlivosť pri odpovediach na naše zvedavé otázky aj za výborne muffiny.

      triedna učiteľka Mgr. Eva Palaščáková 

     • Princezná na hrášku

     • V pondelok 14.10. 2019 sme sa na krátky čas preniesli do  rozprávky, lebo našu Materskú školu navštívilo divadlo Etudy.  Ponúkli predstavenie "Princezná na hrášku" obohatené o krásne kostýmy, ktoré  najviac potešili naše malé princezné. Rozpávka  sa deťom veľmi páčila, čo dali  najavo veľkolepým potleskom a hromadným objatím princa a princeznej. Na záver  si spoločne zatancovali na záverečnú pesničku. Nás  potešilo,  že nás  herci pochválili, za príjemnú atmosféru a skvelé publikum. Deti pozorne sledovali dej, odpovedali na zvedavé otázky. Príjemné pocity v nás budú ešte dlho doznievať.  

     • Krúžok anglického jazyka PRO AMERICANA

     • Deti, ktoré sú prihlásené na krúžok anglického jazyka začínajú v utorok 15.10.2019 o 15.05 hod. Lektorka si Vaše dieťa vyzdvihne u triednej učiteľky. Krúžok bude prebiehať každý utorok v čase od 1505 hod- 15.50 hod v telocvični MŠ (vstup zboku). Tešíme sa na vás.

     • Olympiáda kráľovstva Bajkal

     • Dňa 27. septembra 2019 sa deti VI. triedy pod vedením pani učiteľky Exenbergerovej a Pavlíkovej zúčastnili športovej olympiády v ZŠ Bajkalskej v Prešove pod  názvom Olympiáda kráľovstva Bajkal.    Svoje pohybové zručnosti si otestovali na 8. stanovištiach. Každý malý športovec súťažil s veľkým odhodlaním a bol za svoj výkon odmenený medailou.

     • Predplavecká príprava

     • Počas troch septembrových týždňov  naše 5-6 ročné deti   z 1. a 6. triedy absolvovali predplaveckú prípravu v plaveckej škole NEMO v AQUAPARKU DELŇA v Prešove pod vedením profesionálnych inštruktorov  plávania. Deti  spoznali rôzne plavecké pomôcky, učili sa ponárať, splývať, skákať do vody, správne dýchať, orientovať pod hladinou.  Lovili  z dna rôzne predmety, osvojovali si základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín.  Dostali „Mokré vysvedčenie" a  výcvik šťastne ukončili. 
     • Plenárna schôdza

     • Pozvánka

      Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční  7. 10.2019 o 1600 hod v telocvični našej Materskej školy. Súčasťou plenárneho zasadnutia budú aj voľby členov do Rady školy, preto je Vaša účasť nutná.

      Ďakujeme.

      PaedDr. Janka Ščerbáková
      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Členská schôdza ZRPŠ

     • OZNAM

      Dňa 19.09.201915:45 sa uskutoční členská schôdza ZRPŠ v priestoroch 4.triedy MŠ Veľký Šariš.

      Žiadame zvolených predsedov tried, zároveň  navrhovaných zástupcov do Rady školy z každej triedy, aby sa zúčastnili členskej schôdze.

      Účasť nutná!!!

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Darovací účet

     • VÁŽENÍ RODIČIA

      V prípade možnosti darovania akýchkoľvek finančných prostriedkov našej Materskej škole Veľký Šariš, použite prosím toto číslo darovacieho účtu:

      SK51 0200 0000 0025 1420 8959

      Ďakujeme za Vaše príspevky.

      Materská škola Veľký Šariš

     • Pozvánka na triedny aktív

     • POZVÁNKA NA TRIEDNY AKTÍV

      Vážení rodičia

      Srdečne Vás pozývame na triedny aktív, ktorý sa uskutoční:

       

      I. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      II. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      III. trieda: ŠTVRTOK – 12.09.201915:30 hod.

       

      IV. trieda: UTOROK – 10.09.201915:45 hod.

       

      V. trieda:  PONDELOK – 09.09.201915:30 hod.

       

      VI. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      VII. trieda: PONDELOK – 09.09.2019 15:00 hod.

       

      V čase triednych aktív deti budú v zberných triedach: 

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Materská škola Veľký Šariš

     • Krúžky v MŠ Veľký Šariš

     • OZNAM

       

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že v školskom roku 2019/2020 je možné zapísať svoje dieťa na:

      • tanečný odbor, pod vedením p. uč. A. Forrai,
      • hudobný odbor – zobcová flauta, pod vedením p. uč. Mgr. M. Michalská.

      V prípade záujmu, svoje dieťa je možné zapísať u triednej pani učiteľky Materskej školy vo Veľkom Šariši.

       

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • VÁŽENÍ RODIČIA

     • Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť :

      2r.-4r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                    - pyžamo

                    - vrecúško s náhradnými vecami (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchky, ponožky)

                    - vlhčené obrúsky

                    - vlhčený toaletný papier, hrebeň

      4r.-5r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - hrebeň

      5r.-6r. : -  prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - úbor na cvičenie (tričko, kraťasy, ponožky, vhodná obuv na cvičenie)

                   - hygienické potreby (hrebeň, zubnú kefku, pastu, pohárik)

       

      ĎAKUJEME :) 

      kolektív MŠ Veľký Šariš

       

       

     • STRAVOVANIE

     • OZNAM

                  Na základe hlasovania o VZN zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši dňa 20.5.2019, Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje

                  Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Šariš č.1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš v znení VZN č.9/2011 a č.9/2012.

                  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy na vydané jedlo za deň mesto stanovuje v zmysle platných finančných pásiem nákladov Ministerstva školstva SR, ktoré určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov a to v rozsahu 2. Finančného pásma.

                  Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije na prevádzkové náklady zariadení školného stravovania, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školného stravovania.

      Preddavkové  platby od 1.9.2019:

      MŠ denná :    - desiata: 0,36 €

                              - obed: 0,85 €

                              - olovrant: 0,24€

                              - réžia: 0,20€

                                Spolu za 1 deň: 1,65 €

                                Preddavok na mesiac: 33€

       

      Predškoláci:   1,65€ - 1,20€ (dotácia od štátu) = 0,45€ na deň

                              Preddavok na mesiac: 9€

      Predškoláci musia zaplatiť jednorázový depozit vo výške 33€ pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tomto prípade sa im stiahne za celodennú stravu plná suma, t.j. 1,65€ na deň. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené pri vyúčtovaní na konci školského roka.

       

      Vo Veľkom Šariši, 25.6.2019                                        Katarína Szabóová                                                  Vedúca školskej jedálne

     • POPLATKY

     •       ŠKOLNÉ

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje, že ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2019 mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa od 1.9.2019 prispievať sumou:

      1. sumou 25€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,
      2. sumou 15€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,
      3. sumou 1€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

      Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu:

      SK12 0200 0000 0025 1426 4854

       

      Príspevok podľa odseku 1. predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

      a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      riaditeľka MŠ Veľký Šariš

       

     • ZBERNÉ TRIEDY

     • OZNAM

      Riaditeľstvo Materskej školy  vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že

      schádzanie v čase od 06:00 – 07:05 a rozchádzanie detí v čase od 15:45 – 17:00 bude v školskom roku 2019/2020

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Žiadame rodičov, ak majú deti umiestnené v oboch častiach MŠ, aby nevyužívali prechodovú chodbu medzi časťami budov MŠ z dôvodu dodržiavania HACCP.

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

    • Špeciálny prístup
     • Špeciálny prístup

     • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu