• OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením výchovno - vzdelávacieho procesu  od 12.apríla 2021 Vám oznamujeme, že Materská škola Veľký Šariš môže sprístupniť  5 tried pre všetky deti MŠ. Kvôli nevyhovujúcim personálnym podmienkam  v prevádzke budú iba pre vopred  nahlásené deti   triedy 4, 5, 6, 7, 8.

      Vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci sú v rekonvalescencii po COVID-19, momentálne nie je možné zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces vo všetkých triedach. 

      Deti, ktoré boli zaradené do tried pred 12. 4.2021 naďalej v  danej triede ostávajú, ak Vás nebudeme informovať inak.

      O zmenách Vás budeme včas informovať

     • Prihlasovanie detí na dochádzku do MŠ od 12.04.2021

     • Vážení rodičia, týmto dotazníkom https://forms.gle/p1MgwSut37PEQUAv5 prihlásite Vaše dieťa na dochádzku do MŠ od pondelka 12.04.2021. Naše kapacity nám dovoľujú prijať ďalšie deti, prednostne predškolákov. Prihlasovanie neplatí pre deti, ktoré toho času už MŠ navštevujú . Dotazník vyplňte najneskôr do piatka 09.04.2021 do 12:00hod.
      Od pondelka budú v prevádzke triedy:
       -4.trieda Snežienky
       -5. trieda Zvončeky
       -6. trieda Nezábudky
       -7. trieda Púpavy
       -8. trieda Divé Maky
      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na 0911215933. Ďakujeme za spoluprácu. 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      na základe e-mailov a telefonátov počas sviatkov  považujeme za dôležité pripomenúť, že prevádzka materskej školy bude  naďalej v obmedzenom režime . V platnosti je aj rozhodnutie ministra školstva Rozhodnutie_ministra.pdf

      Prevádzka materskej školy bude obnovená od 6.apríla 2021 a  výchovno- vzdelávací proces bude prebiehať  v 4 triedach. Z tohto dôvodu do  MŠ môžeme prijať obmedzený počet detí a to len tie, ktorých rodičia prihlásili na  dochádzku do požadovaného termínu a boli spätne informovaní o zaradení svojho dieťaťa. Všetkým rodičom, ktorí svoje dieťa prihlásili do tohto termínu bolo vyhovené. 

      Pevne veríme, že už v krátkom čase  nám vývoj pandemickej sitácie umožní otvoriť ostatné triedy.

      V prípade doplňujúcich otázok prosíme kontaktujte v pracovných dňoch vedenie školy na  0911215933.

      Ďakujeme za porozumenie 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      nakoľko prihlasovanie cez formulár nie je možné, svoje dieťa prihlásite na dochádzku do MŠ po Veľkonočných sviatkoch prostredníctvom emailu - materskaskola.velkysaris@gmail.com

      Potrebné údaje:

      Meno a priezvisko dieťaťa,

      Kmeňová trieda

      Zvoľte deň nástupu - utorok 6.4. 2021 / streda 7.4.2021

      Telefónne číslo rodiča

      Email zašlite najneskôr do 31.3.2021 do 13:00hod kvôli zabezpečeniu stravy a personálu. Ďakujeme

     • Učíme sa z domu

     • Milé deti a vážení rodičia,

      vzhľadom na momentálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 by sme Vám radi chceli spestriť, obohatiť i uľahčiť spoločné chvíle doma.  V sekcii UČÍME SA Z DOMU Vám ponúkame materiály a videá s námetmi na aktivity. Budeme veľmi radi ak sa ich zúčastnite a pošlete nám Vaše fotografie na email : materskaskola.velkysaris@gmail.com 

      Pre konzultácie a poradenstvo emailom alebo telefonicky je vám k dispozícii (denne, 7:30-15:30hod) šk.psychologička - 

      +421 951 479 813, psycholog.msvelkysaris@gmail.com 

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID- 19 RÚVZ v Prešove nariadil karanténu:

      deťom vo 4.triede od 15.03.2021- 28.3.2021

       deťom, ktoré boli od 15.03.2021  v VII.triede od 18.3.2021- 30.03.2021

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, pri zhoršení zdravotného stavu kontaktovali svojho pediatra.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo Materskej školy Veľký Šariš oznamuje, že z dôvodu zhoršujúcej sa situácie  v súvislosti s ochorením COVID-19  na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude  od 18.03.2021 do 1.4.2021 prerušená prevádzka Materskej školy. 

      O obnovení prevádzky budeme informovať.

      PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Aj takto vyzerá predškolská príprava :)

     • Deti zo 6.triedy nezábudok sa veľmi radi hýbu a smejú a popritom s novými pomôckami s radosťou rozvíjajú:

      koordináciu a vnímanie tela, rovnováhu - vestibulárne vnímanie, taktilno-kinestetické a priestorové vnímanie

      a senzorickú integráciu, ktorá je dôležitou schopnosťou pre proces učenia a pripravuje ich hlavičky do školy :)

     • Preventívne testovanie detí

     • ilí rodičia, 
      v snahe zabezpečiť ochranu zdravia detí a zamestnancov MŠ a z dôvodu objavujúcich sa prípadov, kedy je rodič negatívne a dieťa pozitívne testované na koronavírus, upriamujeme Vašu pozornosť na potrebu otestovať Vaše dieťa na prítomnosť koronavírusu. Týmto dotazníkom vyjadrite svoj súhlas resp. nesúhlas s dobrovoľným pravidelným testovaním Vášho dieťaťa na Covid-19, ktoré zabezpečíte Vy ako rodič. Dotazník vyplňte najneskôr do 17.03.2021 do 15:00hod. Prosíme o reakciu najmä rodičov detí, ktoré momentálne navštevujú MŠ. Len spoločnými silami dokážeme zabrániť šíreniu koronavírusu.

      DOTAZNÍK - https://forms.gle/P4aetP3UNrcxC1az5

      Materská škola neplánuje ani nebude vykonávať žiadne testovanie detí. Z dôvodu vzniknutej situácie, kedy sú pozitívne testované detí na COVID-19,pričom ich rodičia sú negatívni, ako možné riešenie situácie vidíme  dobrovoľné testovanie detí navštevujúcich MŠ. Toto dobrovoľné testovanie zabezpečia deťom rodičia testom, aký si sami zvolia ( antigénový v MOM, test z lekárne).

      ĎAKUJEME 

       

     • OZNAM

     • Oznam k prevádzke od 8.3.2021

      Výchovno- vzdelávací proces pre deti  Materskej školy je zabezpečený prednostne pre deti, ktoré sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a to na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovaným pod č.: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 02.03.2021.

      Výchovno- vzdelávací proces v rámci personálnych, materiálnych a priestorových možností a kapacít zariadenia bude zabezpečený pre deti zariadenia tak, ako v predchádzajúcom týždni.

      O zmenách budeme priebežne informovať.

      PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • Vážení rodičia budúcich prvákov

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ Veľký Šariš  v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční online formou od 01. 04. 2021.

      Elektronická prihláška bude zverejnená na stránke základnej školy.

      Pokiaľ sa zmení epidemiologická situácia na Slovensku, zápis do 1. ročníka sa uskutoční prezenčnou formou v ZŠ (termín upresníme). Potrebné informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

      Ak Vaše dieťa dovŕši k 31. 08. 2021 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či uvažujete o odklade školskej dochádzky.  

      Pri dieťati, ktoré do ZŠ nastupuje po odklade školskej dochádzky, a teda už je zapísané, sú zákonní zástupcovia v termíne od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 povinní vypísať a zaslať dokumenty uvedené na stránke ZŠ v sekcii Zápis do 1. ročníka.

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Materskej školy, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktoré bude platné od 8.3. 2021 oznamuje, že od 03. 03. 2021 bude prebiehať výchovno- vzdelávací proces  rovnako ako 1.- 2. marca 2021 a momentálne sa do 5.3.2021 nebude nič meniť.  

      Naďalej platí negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní a všetky protipandemické opatrenia.

      Klik na link MŠVVaŠ: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/481790289856589/

      O platnosti  informácií, ktoré sú nižšie, budeme informovať, ihneď ako budú platné. 

      Možnosť prezenčnej výučby v materských školách  bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska

      (len zamestnanci kritickej infraštruktúry,  policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.

      Podmienkou nástupu žiakov do školy je potvrdenie o tom, že daní rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať z domu  /viď príloha, čakáme na zverejnenie MŠVVaŠ SR/.

      V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie, starší ako 7 dní. 

      Viac informácií tu: https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/ 

     • OZNAM

     • Milí rodičia       

      vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid- 19  Vás žiadam, aby:

      - ste  ste sa správali zodpovedne,

      - dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a

      - do MŠ priviedli zdravé dieťa

      -  do MŠ priviedli deti len z rodín, kde  všetci členovia mejú negatívny výsledok testu.

      Ak bol  test na Covid-19 u niektorého z členov domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v domácej karanténe min.10 dní, podľa pokynov ošetrujúceho lekára, RÚVZ.

      Odpovede na otázky  nájdete na:    https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/

      Pri návrate dieťaťa do školského zariadenia  z karantény v prípade pozitívneho testu v rodine, treba priniesť "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do Materskej školy   odovzdá po každom prerušení trvajúcom viac ako 3 dni učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti-

      tlačivo tu:  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-1.docx

       

                 PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      naše prevádzkové možnosti nám od pondelka 1.marca 2021 dovoľujú otvoriť ďalšiu triedu. Na základe našej stratégie plánujeme obnoviť prezenčný výchovno-vzdelávací proces  pre deti predškolákov zo 4., 6. a 7. triedy a samozrejme pokračuje v triedach 5 a 8.

      Vyplnením tohto formulára svoje dieťa záväzne prihlásite - https://forms.gle/gnZ5WJsVDKfZnoa37 

      Formulár je potrebné vyplniť do stredy 24.02.2020 do 10:00hod. Nie je potrebné, aby sa prihlasovali deti, ktoré v tomto čase MŠ už navštevujú. Ďalšie deti  príjmeme podľa stratégie a na základe voľných kapacít.

      Stratégia postupného obnovovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre:
      1. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tým, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu 
      2. Deti v predškolskom veku
      3. Deti rodičov pracujúcich z domu
      4. Deti rodičov na materskej dovolenke/ dlhodobo nezamestnaných.

      Ďakujeme za pochopenie

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠ SR, v súvislosti s pravidelným pretestovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš zabezpečujeme testovanie  zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ.

       

      Testovanie  zákonných zástupcov žiakov a detí MŠ, ZŠ, ZUŠ (mimo elokov. pracovísk ZUŠ) prebehne

       na mobilnom odberovom mieste v telocvični ZŠ Veľký Šariš, Školská 29

      dňa 13. 02. 2021 (sobota)

      od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

      Na testovanie je potrebné zaregistrovať sa v rezervačnom systéme.

      Link na rezervačný systém  pre rodičov zverejníme na webovom sídle školy vo štvrtok 11. 02.2021.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      prevádzka MŠ sa obnoví od stredy 10.2.2021. Prevádzkové dôvody nám však momentálne neumožňujú obnoviť prevádzku  v plnej kapacite. Preto bude  prevádzka MŠ prednostne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.   

      Prevadzka_MS_od_10.2.2021.pdf

      O zmene budeme včas informovať.

     • Oznam

     • OZNAM O ZMENE  výšky príspevkov na čiastočnú úhradu (školné)

      od 1. 1.2021

      Oznamujeme rodičom, že na základe  VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl sa mení výška finančného príspevku  na jedno dieťa v    

                                        20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021 

      Finančný príspevok  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je prijaté do MŠ.

      VZN_skolske_prispevky.pdf