• Týždeň venovaný minimalizácii a separácii plastov

     • 18.11.-22.11.2019

      Jednou z profilácií Materskej školy vo Veľkom Šariši je zameranie na environmentálnu výchovu
      prostredníctvom programu Zelená škola. Podporuje u detí  kladný vzťah k prírode, k životnému
      prostrediu, k sebe tak, že dieťa nadobudne schopnosť chápať,   analyzovať a hodnotiť vzťah medzi
      človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Naučí sa separovať odpad, pričom zároveň chápe
      potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
      Žijeme v dobe plastovej. Plast je neodmysliteľnou súčasťou nášho života a uľahčuje nám život. Stretávame
      sa s ním na každom kroku, nájdeme ho dokonca v našom oblečení a kozmetike. Preto sme sa rozhodli
      venovať tento týždeň práve plastom, ktoré zamorujú našu planétu Zem.
      Symbolom týždňa separácie plastov bolo nosenie žltého trička. Deti, učiteľky a celý kolektív materskej školy
      dávali týmto najavo svoju spolupatričnosť. Pani kuchárky celý týždeň varili tak, aby minimalizovali plastový
      odpad pri príprave jedál. Deti prostredníctvom pripravených zmyslových hier mali možnosť prírodu
      intenzívnejšie precítiť a lepšie ju pochopiť. Získali množstvo vedomostí, zručností a návykov, ktoré
      formovali ich postoje a správanie voči prírode.
      Prostredníctvom video nahrávky: „Ako si zvieratká v lese poriadok urobili“ sa deti dozvedeli, ako vplýva na
      zvieratká v lese odpad, ktorý tam po sebe zanechávajú neposlušní turisti. Aký význam má les pre zvieratká aj
      pre ľudí.
      Poznatky a skúsenosti detí preverila návšteva uja Dana a jeho kamaráta Filipka. Naučila deti, ako sa
      k prírode správať ohľaduplne, ako majú správne separovať odpad do separačných nádob a spoločne si
      zopakovali, aký druh odpadu patrí do jednotlivej zbernej nádoby. Pripravené vyrobené kontajnery farebne
      správne rozlíšili.
      Spoznávali rôzne druhy odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad a elektroodpad. Utvrdili si vedomosti,
      že dôsledné triedenie odpadu umožňuje i jeho recykláciu. Preto je jeho zber veľmi dôležitý. Môžeme tak
      odpad recyklovať, znovu využiť materiály a byť tak šetrní k nášmu životnému prostrediu. Ochranu
      životného prostredia si deti overovali aj priamou prácou v teréne. Počas vychádzky deti z celej materskej
      školy svojimi šikovnými rukami vyčistili areál aj blízke okolie materskej školy. Nazbieraný odpad potriedili
      do príslušných separačných nádob.
      Pri výchove je dôležité dávať deťom príklad a to svojim správaním a jednaním, viesť ekologický spôsob
      života a popri tom dbať aj na úroveň medziľudských vzťahov medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi navzájom.
      Prostredníctvom týchto aktivít sme umožnili deťom pochopiť, že sú súčasťou prírody, v ktorej existuje
      mnoho vzájomných vzťahov.
      Nastal čas, kedy môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistoty životného prostredia. Zodpovedným prístupom
      k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým  vplyvom na životné prostredie, ktorého
      súčasťou sme všetci.
      Mgr. Eva Palaščáková
      uč. 1. triedy

       

     • Bubnovačka

     • Aj naša Materská škola za zapojí do  Národného projektu- Podpora ochrany detí pred násilím. Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiesty krát.

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že z dôvodu zníženého počtu detí v triedach (riaditeľské voľno v ZŠ Veľký Šariš dňa 29.10.2019 a jesenné prázdniny v dňoch 30.10.2019-31.10.2019) bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať v:

      3. triede- hlavný vchod - prízemie vpravo pre deti z tried 1 - 4

      4. triede- hlavný vchod - prízemie  vľavo pre deti z tried  1 - 4

      6. triede- bočný vchod - poschodie vľavo pre deti z tried  5 - 7

      Ďakujeme

     • Jesenné fotenie

     • Milí rodičia,

      V piatok 25.10. 2019 prebehne jesenné fotenie detí, ktoré bude realizovať firma SUNGRAFI .

      Fotografovať budú plošne všetky deti, oblečenie majú zabezpečené.

      V prípade, že nemáte záujem o toto fotenie Vášho dieťaťa, oznámte to prosím triedenej učiteľke.  

      ĎAKUJEME

     • Krúžok anglického jazyka PRO AMERICANA

     • Deti, ktoré sú prihlásené na krúžok anglického jazyka začínajú v utorok 15.10.2019 o 15.05 hod. Lektorka si Vaše dieťa vyzdvihne u triednej učiteľky. Krúžok bude prebiehať každý utorok v čase od 1505 hod- 15.50 hod v telocvični MŠ (vstup zboku). Tešíme sa na vás.

     • Plenárna schôdza

     • Pozvánka

      Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie rodičov, ktoré sa uskutoční  7. 10.2019 o 1600 hod v telocvični našej Materskej školy. Súčasťou plenárneho zasadnutia budú aj voľby členov do Rady školy, preto je Vaša účasť nutná.

      Ďakujeme.

      PaedDr. Janka Ščerbáková
      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Členská schôdza ZRPŠ

     • OZNAM

      Dňa 19.09.201915:45 sa uskutoční členská schôdza ZRPŠ v priestoroch 4.triedy MŠ Veľký Šariš.

      Žiadame zvolených predsedov tried, zároveň  navrhovaných zástupcov do Rady školy z každej triedy, aby sa zúčastnili členskej schôdze.

      Účasť nutná!!!

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • Darovací účet

     • VÁŽENÍ RODIČIA

      V prípade možnosti darovania akýchkoľvek finančných prostriedkov našej Materskej škole Veľký Šariš, použite prosím toto číslo darovacieho účtu:

      SK51 0200 0000 0025 1420 8959

      Ďakujeme za Vaše príspevky.

      Materská škola Veľký Šariš

     • Pozvánka na triedny aktív

     • POZVÁNKA NA TRIEDNY AKTÍV

      Vážení rodičia

      Srdečne Vás pozývame na triedny aktív, ktorý sa uskutoční:

       

      I. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      II. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      III. trieda: ŠTVRTOK – 12.09.201915:30 hod.

       

      IV. trieda: UTOROK – 10.09.201915:45 hod.

       

      V. trieda:  PONDELOK – 09.09.201915:30 hod.

       

      VI. trieda: UTOROK – 10.09.201915:30 hod.

       

      VII. trieda: PONDELOK – 09.09.2019 15:00 hod.

       

      V čase triednych aktív deti budú v zberných triedach: 

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Materská škola Veľký Šariš

     • Krúžky v MŠ Veľký Šariš

     • OZNAM

       

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že v školskom roku 2019/2020 je možné zapísať svoje dieťa na:

      • tanečný odbor, pod vedením p. uč. A. Forrai,
      • hudobný odbor – zobcová flauta, pod vedením p. uč. Mgr. M. Michalská.

      V prípade záujmu, svoje dieťa je možné zapísať u triednej pani učiteľky Materskej školy vo Veľkom Šariši.

       

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš

     • VÁŽENÍ RODIČIA

     • Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť :

      2r.-4r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                    - pyžamo

                    - vrecúško s náhradnými vecami (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchky, ponožky)

                    - vlhčené obrúsky

                    - vlhčený toaletný papier, hrebeň

      4r.-5r. :  - prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - hrebeň

      5r.-6r. : -  prezúvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - úbor na cvičenie (tričko, kraťasy, ponožky, vhodná obuv na cvičenie)

                   - hygienické potreby (hrebeň, zubnú kefku, pastu, pohárik)

       

      ĎAKUJEME :) 

      kolektív MŠ Veľký Šariš

       

       

     • STRAVOVANIE

     • OZNAM

                  Na základe hlasovania o VZN zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši dňa 20.5.2019, Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje

                  Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Šariš č.1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš v znení VZN č.9/2011 a č.9/2012.

                  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy na vydané jedlo za deň mesto stanovuje v zmysle platných finančných pásiem nákladov Ministerstva školstva SR, ktoré určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov a to v rozsahu 2. Finančného pásma.

                  Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije na prevádzkové náklady zariadení školného stravovania, predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školného stravovania.

      Preddavkové  platby od 1.9.2019:

      MŠ denná :    - desiata: 0,36 €

                              - obed: 0,85 €

                              - olovrant: 0,24€

                              - réžia: 0,20€

                                Spolu za 1 deň: 1,65 €

                                Preddavok na mesiac: 33€

       

      Predškoláci:   1,65€ - 1,20€ (dotácia od štátu) = 0,45€ na deň

                              Preddavok na mesiac: 9€

      Predškoláci musia zaplatiť jednorázový depozit vo výške 33€ pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tomto prípade sa im stiahne za celodennú stravu plná suma, t.j. 1,65€ na deň. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené pri vyúčtovaní na konci školského roka.

       

      Vo Veľkom Šariši, 25.6.2019                                        Katarína Szabóová                                                  Vedúca školskej jedálne

     • POPLATKY

     •       ŠKOLNÉ

      Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje, že ŠKOLNÉ (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2019 mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa od 1.9.2019 prispievať sumou:

      1. sumou 25€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,
      2. sumou 15€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,
      3. sumou 1€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

      Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu:

      SK12 0200 0000 0025 1426 4854

       

      Príspevok podľa odseku 1. predchádzajúceho odseku je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

      a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

      b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

      d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      riaditeľka MŠ Veľký Šariš

       

     • ZBERNÉ TRIEDY

     • OZNAM

      Riaditeľstvo Materskej školy  vo Veľkom Šariši oznamuje rodičom, že

      schádzanie v čase od 06:00 – 07:05 a rozchádzanie detí v čase od 15:45 – 17:00 bude v školskom roku 2019/2020

      • v 3.triede (pre deti z 1.-4. triedy)
      • v 6.triede (pre deti z 5.-7. triedy)

      Žiadame rodičov, ak majú deti umiestnené v oboch častiach MŠ, aby nevyužívali prechodovú chodbu medzi časťami budov MŠ z dôvodu dodržiavania HACCP.

       

      PaedDr. Janka Ščerbáková

      Riaditeľka MŠ Veľký Šariš