• OZNAM

     • Riaditeľstvo Materskej školy, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktoré bude platné od 8.3. 2021 oznamuje, že od 03. 03. 2021 bude prebiehať výchovno- vzdelávací proces  rovnako ako 1.- 2. marca 2021 a momentálne sa do 5.3.2021 nebude nič meniť.  

      Naďalej platí negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní a všetky protipandemické opatrenia.

      Klik na link MŠVVaŠ: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/481790289856589/

      O platnosti  informácií, ktoré sú nižšie, budeme informovať, ihneď ako budú platné. 

      Možnosť prezenčnej výučby v materských školách  bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska

      (len zamestnanci kritickej infraštruktúry,  policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.

      Podmienkou nástupu žiakov do školy je potvrdenie o tom, že daní rodičia nemôžu svoju prácu vykonávať z domu  /viď príloha, čakáme na zverejnenie MŠVVaŠ SR/.

      V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie, starší ako 7 dní. 

      Viac informácií tu: https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/ 

     • OZNAM

     • Milí rodičia       

      vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu týkajúcu sa ochorenia Covid- 19  Vás žiadam, aby:

      - ste  ste sa správali zodpovedne,

      - dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a

      - do MŠ priviedli zdravé dieťa

      -  do MŠ priviedli deti len z rodín, kde  všetci členovia mejú negatívny výsledok testu.

      Ak bol  test na Covid-19 u niektorého z členov domácnosti pozitívny, dieťa ostáva v domácej karanténe min.10 dní, podľa pokynov ošetrujúceho lekára, RÚVZ.

      Odpovede na otázky  nájdete na:    https://korona.gov.sk/otazky-a-odpovede/

      Pri návrate dieťaťa do školského zariadenia  z karantény v prípade pozitívneho testu v rodine, treba priniesť "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a odovzdať  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do Materskej školy   odovzdá po každom prerušení trvajúcom viac ako 3 dni učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti-

      tlačivo tu:  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-1.docx

       

                 PaedDr. Janka Ščerbáková, riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      naše prevádzkové možnosti nám od pondelka 1.marca 2021 dovoľujú otvoriť ďalšiu triedu. Na základe našej stratégie plánujeme obnoviť prezenčný výchovno-vzdelávací proces  pre deti predškolákov zo 4., 6. a 7. triedy a samozrejme pokračuje v triedach 5 a 8.

      Vyplnením tohto formulára svoje dieťa záväzne prihlásite - https://forms.gle/gnZ5WJsVDKfZnoa37 

      Formulár je potrebné vyplniť do stredy 24.02.2020 do 10:00hod. Nie je potrebné, aby sa prihlasovali deti, ktoré v tomto čase MŠ už navštevujú. Ďalšie deti  príjmeme podľa stratégie a na základe voľných kapacít.

      Stratégia postupného obnovovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre:
      1. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tým, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu 
      2. Deti v predškolskom veku
      3. Deti rodičov pracujúcich z domu
      4. Deti rodičov na materskej dovolenke/ dlhodobo nezamestnaných.

      Ďakujeme za pochopenie

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠ SR, v súvislosti s pravidelným pretestovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Šariš zabezpečujeme testovanie  zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ.

       

      Testovanie  zákonných zástupcov žiakov a detí MŠ, ZŠ, ZUŠ (mimo elokov. pracovísk ZUŠ) prebehne

       na mobilnom odberovom mieste v telocvični ZŠ Veľký Šariš, Školská 29

      dňa 13. 02. 2021 (sobota)

      od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

      Na testovanie je potrebné zaregistrovať sa v rezervačnom systéme.

      Link na rezervačný systém  pre rodičov zverejníme na webovom sídle školy vo štvrtok 11. 02.2021.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      prevádzka MŠ sa obnoví od stredy 10.2.2021. Prevádzkové dôvody nám však momentálne neumožňujú obnoviť prevádzku  v plnej kapacite. Preto bude  prevádzka MŠ prednostne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.   

      Prevadzka_MS_od_10.2.2021.pdf

      O zmene budeme včas informovať.

     • Oznam

     • OZNAM O ZMENE  výšky príspevkov na čiastočnú úhradu (školné)

      od 1. 1.2021

      Oznamujeme rodičom, že na základe  VZN Mesta Veľký Šariš č. 7/2020 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl sa mení výška finančného príspevku  na jedno dieťa v    

                                        20 € mesačne s platnosťou od 1.1.2021 

      Finančný príspevok  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je prijaté do MŠ.

      VZN_skolske_prispevky.pdf

     • Čo potrebujem pri nástupe do materskej školy

     • Pri nástupe do materskej školy je potrebné priniesť :

      2r.-4r. :  - prezuvky (pevná obuv)

                    - pyžamo

                    - nepremokavú plachtu s gumičkou 130 X 70

                    - vrecúško s náhradnými vecami (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchky, ponožky)

                    - vlhčené obrúsky

                    - vlhčený toaletný papier, hrebeň

      4r.-5r. :  - prezuvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - hrebeň

      5r.-6r. : -  prezuvky (pevná obuv)

                   - pyžamo

                   - náhradné veci ( tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)

                   - úbor na cvičenie (tričko, kraťasy, ponožky, vhodná obuv na cvičenie)

                   - hygienické potreby (hrebeň, zubnú kefku, pastu, pohárik)

     • Zápis detí do Materskej školy

     • Od pondelka 11.mája 2020 do piatka 15.mája 2020  Vám milí rodičia budeme k dispozícii  v čase od 8:00- 15:00  pripravené sú tlačivá, ktoré môžete vypísať v priestoroch MŠ  (vonkajších alebo vnútorných, závisí od počasia), pomôžeme Vám s vyplnením elektronickej prihlášky. 

      Vyplnené prihlášky nám môžete v tomto týždni doručiť osobne, alebo aj vhodiť do pripravenej schránky.  Všetko za prísnych hygienických opatrení.

     • ZELENÁ ŠKOLA - týždeň separácie a recyklácie skla

     • V dňoch od 13. do 17. januára sme všetci v materskej škole Štvorlístok boli oblečení v zelenom.
      Nemali sme práve karneval, bol symbolom separácie skla.
      Sklo - podobne ako papier, či plasty je každodennou súčasťou nášho života. Odoláva  prírode 4 000
      rokov. Všetok sklenený odpad sa však dá donekonečna recyklovať. Je iba na nás, či skončí na
      smetisku, alebo sa s ním stretneme opäť v podobe nového pohára, fľaše, či vázy.
      Aj z týchto dôvodov sme sa v rámci aktivít Zelenej školy - recyklácii skla  venovali celý týždeň.
      Začali sme úplne netradične. Každá trieda našla na zemi pohodenú sklenenú fľašu s odkazom.
      Bol v ňom príbeh o stratenej fľaši, ktorá potrebovala pomoc. Hľadala deti, ktoré by vedeli, ako sa
      sklo správne separuje.  Odkaz vo fľaši priniesol deťom aj niekoľko úloh, prostredníctvom ktorých
      spoznávali možnosti triedenia skla doma a v MŠ, oboznamovali sa so spôsobom recyklácie na
      Slovensku a dôvodmi, prečo je nevyhnutné sklo separovať.
      Prostredníctvom zážitkového učenia boli deti vedené k praktickým skúsenostiam pri triedení
      a recyklácii skla. Nepotrebné sklo odnášali do zelených nádob v triedach a v okolí materskej školy,
      navštívili obchod, kam zaniesli nájdenú sklenenú fľašu, aby neskončila na smetisku.
      Do aktivít sme zapojili aj rodičov, ktorým deti s radosťou odovzdávali svoje poznatky o triedení
      a recyklácii skla.
      Bol to zaujímavý týždeň, ktorý sme ukončili veselou piesňou o triedení odpadu.
      Cieľom Zelenej školy je rozšíriť povedomie detí, rodičov,  pedagógov a širšej verejnosti
      o možnej minimalizácii a separácii komunálneho odpadu.
      Separáciou a recykláciou skla chránime životné prostredie a naše prírodné zdroje.
      Pevne veríme, že naše úsilie nebolo zbytočné a oporu nájdeme nielen v rodičoch, ale aj v širokej
      verejnosti.  

            Mgr. Bibiana Dziaková

       

     • Divadielko Gašparko

     • Tento týždeň  sa v Materskej škole  niesol témou : "Rok má 12 mesiacov", ktorú vo vianočnej  atmosfére  ukončilo v piatok 10. januára predstavenie divadielka Gašparko s názvom: " O 12 mesiačikoch. "

      Marionety, kulisy,  hudba  a náučný scenár vedeli upútať malého diváka a ponúknuť mu pohľad na dve rozdielne hodnoty, priestor pre kritické myslenie. Tak ako v každej rozprávke aj tu dobro zvíťazilo a veríme, že aj v srdciach našich detí, ktoré z predstavenia odchádzali s predsavzatím robiť dobro, byť k sebe milí a snažiť sa byť tu jeden pre druhého.

       

     • Zber papiera

     • Od októbra 2019 do 1. decembra 2019 sa mohli rodičia aj deti zapojiť do zberu papiera. Podarilo sa  nám vyzbierať 516 kg papiera, ktorý sme vymenili za toaletný papier.  Dostali sme 129 kotúčov 2 vrstvového toaletného papiera, ktorý má 200 útržkov. Ďakujeme.

     • Návšteva policajtov

     • Dopravná výchova je súčasťou tematických plánov nášho vzdelávacieho programu a preto pani učiteľka Katka pozvala vo štvrtok 28.11.2019 na návštevu  do 5.triedy policajtov, ktorí zážitkovou formou deťom vysvetlili náplň ich práce, ale aj ako sa deti majú správať na ceste. Mali možnosť vyskúšať si ich pracovné prostriedky, no najzaujímavejšie pre deti bolo policajné auto, majáky a možnosť hlásenia do vysielačky. Za to, že deti boli aktívne, zapájali sa do diskusie dostali od pánov policajtov reflexné pásiky a pexeso s dopravnými značkami. 

     • Týždeň venovaný minimalizácii a separácii plastov

     • 18.11.-22.11.2019

      Jednou z profilácií Materskej školy vo Veľkom Šariši je zameranie na environmentálnu výchovu
      prostredníctvom programu Zelená škola. Podporuje u detí  kladný vzťah k prírode, k životnému
      prostrediu, k sebe tak, že dieťa nadobudne schopnosť chápať,   analyzovať a hodnotiť vzťah medzi
      človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Naučí sa separovať odpad, pričom zároveň chápe
      potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
      Žijeme v dobe plastovej. Plast je neodmysliteľnou súčasťou nášho života a uľahčuje nám život. Stretávame
      sa s ním na každom kroku, nájdeme ho dokonca v našom oblečení a kozmetike. Preto sme sa rozhodli
      venovať tento týždeň práve plastom, ktoré zamorujú našu planétu Zem.
      Symbolom týždňa separácie plastov bolo nosenie žltého trička. Deti, učiteľky a celý kolektív materskej školy
      dávali týmto najavo svoju spolupatričnosť. Pani kuchárky celý týždeň varili tak, aby minimalizovali plastový
      odpad pri príprave jedál. Deti prostredníctvom pripravených zmyslových hier mali možnosť prírodu
      intenzívnejšie precítiť a lepšie ju pochopiť. Získali množstvo vedomostí, zručností a návykov, ktoré
      formovali ich postoje a správanie voči prírode.
      Prostredníctvom video nahrávky: „Ako si zvieratká v lese poriadok urobili“ sa deti dozvedeli, ako vplýva na
      zvieratká v lese odpad, ktorý tam po sebe zanechávajú neposlušní turisti. Aký význam má les pre zvieratká aj
      pre ľudí.
      Poznatky a skúsenosti detí preverila návšteva uja Dana a jeho kamaráta Filipka. Naučila deti, ako sa
      k prírode správať ohľaduplne, ako majú správne separovať odpad do separačných nádob a spoločne si
      zopakovali, aký druh odpadu patrí do jednotlivej zbernej nádoby. Pripravené vyrobené kontajnery farebne
      správne rozlíšili.
      Spoznávali rôzne druhy odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad a elektroodpad. Utvrdili si vedomosti,
      že dôsledné triedenie odpadu umožňuje i jeho recykláciu. Preto je jeho zber veľmi dôležitý. Môžeme tak
      odpad recyklovať, znovu využiť materiály a byť tak šetrní k nášmu životnému prostrediu. Ochranu
      životného prostredia si deti overovali aj priamou prácou v teréne. Počas vychádzky deti z celej materskej
      školy svojimi šikovnými rukami vyčistili areál aj blízke okolie materskej školy. Nazbieraný odpad potriedili
      do príslušných separačných nádob.
      Pri výchove je dôležité dávať deťom príklad a to svojim správaním a jednaním, viesť ekologický spôsob
      života a popri tom dbať aj na úroveň medziľudských vzťahov medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi navzájom.
      Prostredníctvom týchto aktivít sme umožnili deťom pochopiť, že sú súčasťou prírody, v ktorej existuje
      mnoho vzájomných vzťahov.
      Nastal čas, kedy môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistoty životného prostredia. Zodpovedným prístupom
      k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým  vplyvom na životné prostredie, ktorého
      súčasťou sme všetci.
      Mgr. Eva Palaščáková
      uč. 1. triedy

       

     • BUBNOVAČKA 19.11.2019 v našej Materskej škole

     • Najväčšia BUBNOVAČKA roka 2019

      Aj Materská škola Veľký Šariš sa zapojila do najväčšej BUBNOVAČKY roka 2019

      Aby sme bubnovaním upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvorili v spoločnosti tému včasnej prevencie.

      Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela 19. novembra 2019 v Materskej škole Veľký Šariš v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h., pretože tento deň je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

     • Bubnovačka

     • Aj naša Materská škola za zapojí do  Národného projektu- Podpora ochrany detí pred násilím. Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiesty krát.