• Návšteva policajtov

     • Dopravná výchova je súčasťou tematických plánov nášho vzdelávacieho programu a preto pani učiteľka Katka pozvala vo štvrtok 28.11.2019 na návštevu  do 5.triedy policajtov, ktorí zážitkovou formou deťom vysvetlili náplň ich práce, ale aj ako sa deti majú správať na ceste. Mali možnosť vyskúšať si ich pracovné prostriedky, no najzaujímavejšie pre deti bolo policajné auto, majáky a možnosť hlásenia do vysielačky. Za to, že deti boli aktívne, zapájali sa do diskusie dostali od pánov policajtov reflexné pásiky a pexeso s dopravnými značkami. 

     • Týždeň venovaný minimalizácii a separácii plastov

     • 18.11.-22.11.2019

      Jednou z profilácií Materskej školy vo Veľkom Šariši je zameranie na environmentálnu výchovu
      prostredníctvom programu Zelená škola. Podporuje u detí  kladný vzťah k prírode, k životnému
      prostrediu, k sebe tak, že dieťa nadobudne schopnosť chápať,   analyzovať a hodnotiť vzťah medzi
      človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Naučí sa separovať odpad, pričom zároveň chápe
      potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.
      Žijeme v dobe plastovej. Plast je neodmysliteľnou súčasťou nášho života a uľahčuje nám život. Stretávame
      sa s ním na každom kroku, nájdeme ho dokonca v našom oblečení a kozmetike. Preto sme sa rozhodli
      venovať tento týždeň práve plastom, ktoré zamorujú našu planétu Zem.
      Symbolom týždňa separácie plastov bolo nosenie žltého trička. Deti, učiteľky a celý kolektív materskej školy
      dávali týmto najavo svoju spolupatričnosť. Pani kuchárky celý týždeň varili tak, aby minimalizovali plastový
      odpad pri príprave jedál. Deti prostredníctvom pripravených zmyslových hier mali možnosť prírodu
      intenzívnejšie precítiť a lepšie ju pochopiť. Získali množstvo vedomostí, zručností a návykov, ktoré
      formovali ich postoje a správanie voči prírode.
      Prostredníctvom video nahrávky: „Ako si zvieratká v lese poriadok urobili“ sa deti dozvedeli, ako vplýva na
      zvieratká v lese odpad, ktorý tam po sebe zanechávajú neposlušní turisti. Aký význam má les pre zvieratká aj
      pre ľudí.
      Poznatky a skúsenosti detí preverila návšteva uja Dana a jeho kamaráta Filipka. Naučila deti, ako sa
      k prírode správať ohľaduplne, ako majú správne separovať odpad do separačných nádob a spoločne si
      zopakovali, aký druh odpadu patrí do jednotlivej zbernej nádoby. Pripravené vyrobené kontajnery farebne
      správne rozlíšili.
      Spoznávali rôzne druhy odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad a elektroodpad. Utvrdili si vedomosti,
      že dôsledné triedenie odpadu umožňuje i jeho recykláciu. Preto je jeho zber veľmi dôležitý. Môžeme tak
      odpad recyklovať, znovu využiť materiály a byť tak šetrní k nášmu životnému prostrediu. Ochranu
      životného prostredia si deti overovali aj priamou prácou v teréne. Počas vychádzky deti z celej materskej
      školy svojimi šikovnými rukami vyčistili areál aj blízke okolie materskej školy. Nazbieraný odpad potriedili
      do príslušných separačných nádob.
      Pri výchove je dôležité dávať deťom príklad a to svojim správaním a jednaním, viesť ekologický spôsob
      života a popri tom dbať aj na úroveň medziľudských vzťahov medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi navzájom.
      Prostredníctvom týchto aktivít sme umožnili deťom pochopiť, že sú súčasťou prírody, v ktorej existuje
      mnoho vzájomných vzťahov.
      Nastal čas, kedy môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistoty životného prostredia. Zodpovedným prístupom
      k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým  vplyvom na životné prostredie, ktorého
      súčasťou sme všetci.
      Mgr. Eva Palaščáková
      uč. 1. triedy

       

     • Bubnovačka

     • Aj naša Materská škola za zapojí do  Národného projektu- Podpora ochrany detí pred násilím. Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiesty krát.